Førehandsrøysting på institusjon
08.09   Sulatunet kl.10.00-12.00
            Sloghaugvegen 28 kl. 12.30-14.30

Førehandsrøystinga er open for alle som har røysterett.

Ambulerande røysting
Uføre og veljarar som på grunn av sjukdom ikkje kan røyste ved ordinært lokale for førehandsrøysting kan etter søknad til valstyret førehandsrøyste der dei held til. Søknad om dette må sendast Sula valstyre, Postboks 280 6039 Langevåg eller på e-post post@sula.kommune.no innan 9.september, og tidspunkt for røysting fastsett etter avtale.

Ordinær førehandsrøysting
I Sula kommune kan du førehandsrøyste i servicetorget på rådhuset måndag - fredag 08.00 - 15.30. Utvida opningstid torsdag 10.09 og fredag 11.09 til 18.00.

Ta gjerne med valkortet ditt og hugs legitimasjon.

Du finn meir opplysningar om val i artikkelen Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 og på www.valg.no

Rennande vatn

På grunn av arbeid på vassleidningsnettet i Bjørkavågen, vil vatnet bli stengt onsdag 02.09.15 frå kl. 09.00 til kl. 11.00 i området Grøthaugvegen.

Tapp opp naudsynt vatn.

Kvardagsmeistring

Kvardagsrehabilitering er ei tildelt teneste frå kommunen der målet er at du skal oppleve auka meistring i aktiviteter som er viktig for deg. Din eigen bustad og nærområde er treningsarenaen din og saman med fagpersonar vil du få rettleiing og oppfølging i aktivitetar som gir framgang. Forsking viser at rehabilitering i eigen heim gir best resultat. Tilbodet er eit lavterskeltilbod, og vil gjelde i ein klart avgrensa periode. Vi evaluerer og justerer tiltaka etter behov.

Av deg forventar vi at du må vere motivert til å gjere ein innsats for å gjenvinne dei aktivitetane som du tidlegare meistra, slik at du i størst mogeleg grad kan klare deg sjølv i kvardagen.

Sula kommunestyre har i samband med kommunereforma vedtatt at kommunen skal greie ut to framtidsalternativ  - deltaking i ei storkommune på Nordre Sunnmøre eller å halde fram som eigen kommune. Rapportane frå dei to arbeida er no offentleggjort.

03.09   Samlefil for Fagutvalet for helse og sosial (PDF, 8 MB),  Rådhuset, møterom 4.etg kl. 18.00.

Du kan og lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati 

Mausavatnet

Sidan 22. juni har vi hatt ei avstemming liggande her på heimesida. Føremålet var å kåre Sula sitt mest attraktive friluftsområde, og området som vann skulle også vere utgangspunkt for bålsamtale med listetoppane og natt i naturen 5. 6. september.

Heile 9525 stemmer er talt, og Mausavatnet fekk 4628 av stemmene, noko som gir ein klar siger.
Vasset frilufts- og idrettspak kom på ein god 2. plass med 2464 stemmer. Sundsmyra og Vardane kiva om 3. plassen med høvesvis 1095 og 1078 stemmer.

  • Er du nyfiken på korleis du kan få eit enda betre forhold til barnet ditt?
  • Er du interessert i korleis du kan støtte og hjelpe barnet ditt til ei best mogleg utvikling?
  • Vil du vite korleis andre foreldre løyser vanlege utfordringar?
  • Har du lyst til å dele tankane og ideane dine med andre?
116117.jpg

 Frå 1. september vert det lettare å hugsa telefonnummeret til legevakta. Då kan du ringja det sekssifra telefonnummeret 116 117 for å koma til legevakta same kvar du er i Noreg.

 Du treng ikkje lenger vita kva legevakt du høyrer til. Same kvar i landet du er, kan du ringja 116 117 for å koma til legevakta. Dette er særleg nyttig viss du er på ferie eller reise, seier Grethe Øen ved helseavdelinga i Sula.

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf03)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her