Framside workshop 2015

I år blir det workshop/kurs for ungdom i juni. Kursa er gratis, og er for Sulaungdom i alderen 12 til 20 år .
Aktivitetane vil føregå på Devoldfabrikken og i kulturskulen sine lokale i tida 2. - 4. juni.

Alle elevar frå 7. til 10. klasse skal ha fått utdelt en flyers på skulen. Det er påmeldingsfrist den 22. mai.

sulakulturskule_logo.jpg

- ei kulturell gåve til elevar og innbyggjarar

I perioden laurdag 30.05 - fredag 05.06.15 vil Sula kulturskule arrangere konsertar, kunstutstillingar og andre kulturelle innslag rundt om i kommunen.

Program (PDF, 340 kB)

Til hausten er det kommune- og fylkestingval, og valdagen er satt til måndag 14. september. Det er høve til å stemme på førehand frå og med 10. august til og med 11. september.

Valstyret i Sula har i møte 19.05.2015 godkjend følgjande som offisielle vallister til kommune- og fylkestingvalet i Sula: 

Samlefil, Sula kommunestyre 28.05.15 (PDF, 26 MB). Sula ungdomsskule kl. 18.00         

Kommunestyremøtet vert overført direkte på web-tv

Du kan og lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati


Kunngjering:

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 30. april 2015 sak nr 027/15 Kommuneplanens arealdel for Sula kommune 2015-2025. Planen omfattar heile kommunen, og vedtaket opphevar arealplanen av 29.06.2006.

For heile sjøarealet, eitt område  på Rørstad og føresegnene om naust (storleik og flytebrygge) er unntatt rettsverknad. Desse motsegnene er ikkje kome i møte og går til endeleg avgjer i departementet.

Planen omfattar planomtale, plankart, føresegner, konsekvensvurdering, temakart, ROS-analyse, oversikt natur og miljø.


Dersom den samla inntekta i familien er under 473 000 kr brutto, kan du ha rett på reduksjon i  betaling for barnehageplass.

Familiar med lågare  bruttoinntekt enn 473 000 kr kan søke om redusert foreldrebetaling. Barnehageplassen skal maksimalt koste 6 % av brutto inntekt.
•             Det betalast for 11 månadar
•             Kostpengar kjem i tillegg og vert fastsett av barnehagens styre/eigar. (Beløpet varierar i dei ulike barnehagane).
•             For å søkje om redusert betaling skal det fylles ut søknadskjema.
•             Det er husholdninga si brutto inntekt som leggast til grunn. Overføringar som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m. skal ikkje inkluderast. 

Rullatorløp

I samband med Verdens Aktivitetsdag 10.05 og Varden Opp 30.05 ynskjer vi å invitere til:

Rullatorløp torsdag 28.05 KL 12.00

Oppmøte på tusenårsplassen ved Sulatunet.

Fint om du gir beskjed på telefon 90 70 97 85 om du vil vere med.

NATURLOS er eit prosjekt i regi av Friluftsrådet for Ålesund og Omland. Gjennom NATURLOS vil vi bidra til å marknadsføre natur- og kulturvandringar i friluftsrådet sine medlemskommunar.

Arrangørane av desse turane og arrangementa er i hovudsak lokale lag og organisasjonar.

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 70193666
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30

Dagens bilete

Fotograf: Morten Ugelvik
Gråmåse i flukt 2
Morten Ugelvik
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her