Publisert 16.04.2015

Sula Bedriftsteneste AS og Sula kommune inviterer skular, frivillige og velforeiningar til å bli med på den årlege vårryddinga i Sula.

Ta kontakt med Sula Bedriftsteneste på telefon 482 73 896 for avtale om henting av boss. Sekkar og eingongshanskar får ein ved å vende seg til servicekontoret på Sula rådhus tlf. 70 19 91 00.

PS! Privathushaldningar leverer avfall direkte på Bingsa og skal nytte Bingsa-kortet sitt.

Publisert 16.04.2015

Med heimel i PBL § 12-12 har Sula kommunestyre i møte den 19.03.2015, K-sak 017/15, vedtatt områdegulering for Langevågsholmane.

Etter PBL § 1-9, kan ein klage på vedtaket innan 3 veker frå kunngjering, jf. Forvaltningslova kap.VI. Krav om erstatning må setjast fram innan tre år frå denne kunngjeringa, jf. PBL § 15-3.

Publisert 15.04.2015

Det er høve til å søkje om kommunalt tilskot til opparbeiding/vedlikehald av leikeplassar.
Søknad skal skrivast på eige skjema (PDF, 156 kB). Frist: 1. mai.

Meir informasjon om tilskotsordningar på kulturområdet finn du under menypunktet Kultur og fritid>kulturmidlar/tilskotsordningar.

Publisert 15.04.2015

Frukostmøtet er eit fast innslag under Suladagane, og blir på Utsikten Devoldfabrikken, fredag 24. april kl. 8.30 – ca. 10.15

Møtet er gratis og ope for alle.
Av omsyn til matservering ber vi om påmelding snarast og seinast innan onsdag 22. april kl. 15.00 til e-post post@sula.kommune.no eller tlf. 70 19 91 00.

Publisert 15.04.2015
Ungdomskonferansen gruppearbeid

I overkant av 30 ungdommar møtte tysdag 14.april fram på Sula ungdomsskulefor å diskutere kommunereform.

Publisert 13.04.2015
Rennande vatn

Sula kommune er no inne i ei fase der ein skal ruste opp avlaupssystemet etter Kommunedelplan for avløp 2011 – 2021. (PDF, 272 kB)

I samanheng med dette har ein sett seg føre å skifte ut vassleidningar som ligg i same trasse som avløpsleidningane  - dette for å spare pengar på sikt ved å samkøyre utbygginga.

Inntektene frå dei kommunaltekniske avgiftene skal samsvare med kommunen sine utgifter, dvs. sjølvkost. Samla drifts- og investeringskostnad vert fordelt på abonnentane i si heilheit.

Grunna dette vert det større auke enn vanleg i vatn- og kloakkavgiftene for 2015.

Publisert 10.04.2015
Suladagane 2015

Suladagane går av stabelen 19. - 26. april. Desse dagane byr på eit mangfald av kultur- og naturopplevingar. Eit mål for Suladagane er å byggje opp under visjonen til Sula som kultur- og friluftskommune med aktive innbyggjarar som opplever identitet og samkjensle.

Sjå her (PDF, 2 MB)for nærare informasjon og program. NB! Klippfiskaften på Kølbua er laurdag 25. april og ikkje fredag 24.

Programmet kjem i postkassa til alle husstandar 16. april.

Publisert 27.03.2015

Om lag 70 personar møtte torsdag fram på Sula ungdomsskule for å høyre ordførar Geir Ove Vegsund informere om Sula kommune sitt lokale reformarbeid. Politikarpanelet, samansett av representantar frå lokallaga i kommunen, vart utfordra til å seie si meining om den prosessen som no er i gong, og fleire av tilhøyrarane nytta høvet til å tenkje høgt om reforma. 

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 70193666
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30

Dagens bilete

Fotograf: Kirsti Bjørge
Utsikt mot Ålesund
Kirsti Bjørge
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her