Publisert 17.09.2014

Sula Kommune ynskjer tilbod på ca.360m grøft med diverse leidningar, og ca.900m2 reasfaltering av veg. Anbydar må ha sentral godkjenning i tiltaksklasse II, eller dokumentere god kompetanse for slikt arbeid, for å få godkjenning etter Pl,- og bygningslova.

Det blir synfaring på staden Onsdag 24.09 kl. 14.00. Oppmøte ved avkjørsla Stadsnesvegen 44.

Frist for innlevering av anbod er Onsdag 15.10 kl.13.30. Hugs å merke konvolutten med anbod!

Ber om at interesserte entreprenørar melder seg til kommunen innan Fredag 26. September.

Nærare opplysningar kan ein få ved å vende seg til Sula Kommune ved Fritz Østrem på telefon 70 19 91 00 eller e-post: fritz.ostrem@sula.kommune.no

 

Publisert 17.09.2014

Den som brenn bål har ansvar for :

 • å be om løyve i frå grunneigar
 • at bålstaden er tilstrekkeleg sikra mot spreiing av brann.
 • å skaffe til veie sløkkevatn og reiskap
 • at bålbrenninga ikkje skaper problem eller ubehag for naboar i nærområdet, og det må vere samtykke frå naboar, evt. grendalaget om bålbrenninga .
 • å sjå til at bålet berre består av reine produkt ( ubehandla trevirke, papir/papp), ikkje malt/trykkimpregnert trevirke eller søppel (plast, møbler etc.).
 • å ikkje forlate bålet før det er fullstendig sløkt.

 

Publisert 16.09.2014

Kva er bustøtte?

Bustøtte er ei behovsprøvd statleg støtteordning for deg som har låg inntekt og høge bukostnader.

Husbanken og kommunen samarbeider om bustøtteordninga. Husbanken fattar vedtaka, men det er kommunen som behandlar søknadene og har all kontakt med deg som søkjar.

Publisert 15.09.2014
 • Er du nyfiken på korleis du kan få eit enda betre forhold til barnet ditt?
 • Er du interessert i korleis du kan støtte og hjelpe barnet ditt til ei best mogleg utvikling?
 • Vil du vite korleis andre foreldre løyser vanlege utfordringar?
 • Har du lyst til å dele tankane og ideane dine med andre?
Publisert 15.09.2014

Kjenner du til barn som kan ha nytte av dette tilbodet?   I BAPP-gruppa får barna møte andre i liknande situasjon. Barna har det kjekt i lag gjennom leik og felles måltid, samstundes som det er rom for å snakke om det som er vanskeleg.   

Publisert 12.09.2014
Lekende barn - Samba 2013.jpg

Sula kommune ønskjer å tilby tidleg hjelp til barn og familiar som av ulike årsakar slit i kvardagen.

SamBa er eit lavterskeltilbod der både foreldre, skule, barnehage eller andre kan melde inn behov for rettleiing.

Publisert 12.09.2014
Klubbe

Samlefil, Kommunestyret torsdag 18.september kl. 18.00, Sula u-skule

Du kan og lese kommunale dokument under fana lokaldemokrati. 

Publisert 10.09.2014
 • Idrettslag, andelslag eller andre samanslutningar kan søkje om spelemidlar til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsaktivitet, og som ikkje er hefta med kommersiell interesse. Alle søknadar om spelemidlar skal sendast elektronisk, men ta først kontakt med kommunen. Skjema er å finne på idrettsanlegg.no, Her finn ein også sentrale retningsliner og informasjon.
   
 • Anlegg ein søkjer spelemidlar til skal vere idrettsfunksjonelt førehandsgodkjent.
   
 • Alle tiltak/prosjekt ein søkjer spelemidlar til (unnateke nærmiljøanlegg mindre enn 600 000 kr.) må vere med i handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet 2010 - 2013. Tiltak skal meldast skrifteleg.

Frist for alle tre punkt er 15. oktober

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
E-post : post@sula.kommune.no
Telefon
: 70 19 91 00

Faks
: 70 19 91 01
Beredskap
: Legevakt: 70193666 Teknisk vakt 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 8647.10.92152
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Brosjyre

Dagens bilete

Fotograf: Reidar Helgesen
Vår
Reidar Helgesen
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her