Publisert 28.08.2014

Fredagskafe

Har du tankar, spørsmål, bekymringar, eller ønsker du å møte andre i liknande situasjon som deg? Kreftkoordinatorane i Sula og Ålesund arrangerer i samarbeid med pasientforeninger og Frivilligsentralen i Ålesund 'Fredagskafe'. Ingen påmelding eller avgift, alle er velkommen!

Stad : Ålesund Frivilligsentral, Kirkegata 33

Tidspunkt :
Fredag 5 september 12.00 -14.00
Fredag 3 oktober 12.00-14.00
Fredag 7 november 12.00-14.00
Fredag 5 desember 12.00-14.00

Publisert 28.08.2014

Sula kommune ynskjer anbod på grøft med diverse leidningar:

Separering Solevågen.

Anbod på totalt ca. 150 m grøfter med leidningar for overvatn og avlaup. 

Publisert 27.08.2014

Sula kommunestyre har løyvd 200 000 kroner i året til private kulturbygg i kommunen. Ordninga er gjeldande til og med 2015.

Sjå her for retningsliner vedtatt i KNM-utvalet 19. april 2012.
Søknadsskjema

Søknadsfrist: 15. september.
 

Publisert 27.08.2014
kultur


Ved tildeling av kulturmidlar til lag og organisasjonar i Sula kommune, vert følgjande søknader prioritert:

· Tiltak for barn og unge
· Samarbeidstiltak mellom ulike lag og organisasjonar
· Spesielle tiltak/arrangement framfor tilskot til generell drift
· Tiltak som er i samsvar med MOT sine retningsliner
· Lag og organisasjonar som jobbar mot spesielle grupper
· Tiltak/arrangement som legg til rette for, og stimulerar til auka aktivitet i friluft

Søknadsfrist 15. september

Publisert 19.08.2014

Med heimel i PBL § 12-12 har Sula kommunestyre i møte den 18.06.2014, K-sak 056/14, vedtatt detaljregulering for gnr 94 bnr 19, 47, 65, 104, 105, del av187 Urkevikgjerdet i Langevåg.

Publisert 18.08.2014

 Samlefil, Formannskapet, tirsdag 19. august kl 17:00. Rådhuset, 4. etasje.

 Samlefil, Planutvalet, tirsdag 19. august kl 17:00. Rådhuset, 4. etasje.

 Samlefil, offentleg versjon, Klagenemnda, tirsdag 19. august kl 17:00. Rådhuset, 4. etasje.
(Sakspapira til møtet i klagenemnda inneheld dokument som ikkje er offentlege. Politikarane må derfor hente desse i politikarportalen. Møtet i klagenemnda vil vere lukka)

Samlefil, Plan og Byggenemnd, onsdag 20.august kl. 18.00. Rådhuset .

Du kan og lese kommunale dokument under fana lokaldemokrati.
Publisert 14.08.2014

 Arealdelen til kommuneplanen for Sula kommune- offentleg ettersyn

I medhald til plan- og bygningslova § 11-14,  har det faste utvalet for plansaker i møte 19.05.14, vedtatt å legge forslag  til ny revidert arealdel til kommuneplanen ut til offentleg ettersyn i tida 05.06.14 - 15.08.14.

Publisert 08.08.2014


Sula kommune sender i desse dagar ut ei eit elektronisk spørjeskjema/kartleggingsskjema for å få oversikt over kva for lag og org. som eksisterer i Sula, kontaktnamn- og adressar, samt få ei oversikt over kva utfordringar dei frivillige organisasjonane møter.

Skjemaet er eit resultat av samarbeidet kommunen og frivilligheita starta opp i februar i år, og i samsvar med kva frivilligheita sjølve ser som viktig å få oversikt over.

Link til skjema: https://no.surveymonkey.com/s/QBG7LYG

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
E-post : post@sula.kommune.no
Telefon
: 70 19 91 00

Faks
: 70 19 91 01
Beredskap
: Legevakt: 70193666 Teknisk vakt 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 8647.10.92152
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Brosjyre

Dagens bilete

Fotograf: Morten Ugelvik
Flaggermus
Morten Ugelvik
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her