Frå 1. august 2015 tilbyr alle kommunar gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringar og barn med utsett skolestart, som bur i hushaldningar med lav inntekt.

Ordninga gjeld for familiar eller hushaldningar som har ei samla inntekt på mindre enn 405 000 kroner.

Ordninga gir rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke, og den gjeld uansett om du har heiltids- eller deltidsplass.

Gratis kjernetid er søknadsbasert. Foreldre som meiner at dei har rett til gratis kjernetid for sitt barn, må sende søknad til kommunen. Du kan søke for eitt barnehage-år i gongen. Ordninga gjeld både for private og offentlege barnehagar, men ansvaret for gjennomføringa er lagt til kommunen. Det er altså kommunen som skal motta og behandle søknadane. 

Søknadsskjema (PDF, 417 kB)


Planutvalet vedtok på møte den 22.06.2015 i sak 090/15, med heimel i § 12-10 i Plan- og bygningslova, å leggje forslag til detaljregulering av gnr 76 bnr 3 og 100 ut til 1. gongs offentleg ettersyn.

Planområdet ligg ved Valevika på Fiskerstrand og føremålet med planarbeidet er å regulere området til bustadføremål, frittliggjande og konsentrert samt naustføremål.

Det er mykje som må vere på plass før du kan sette i gang med å bygge. Det er tiltakshavar sjølv sitt ansvar å passe på at bygningstiltaket ikkje er i strid med plan- og bygningslova, gjeldande planar eller anna regelverk.

Direktoratet for byggkvalitet har laga ei rettleiing om kva tiltak som er unntatt søknadsplikta. Gå inn på www.dibk.no/no/tema/bygg-uten-a-soke/ for å sjekke ut om ditt byggeprosjekt oppfyller desse krava. Norsk kommunalteknisk foreining har utarbeidd informasjonsark som omhandlar dei nye byggesaksreglane.

2015 er Friluftslivets År, og Sula kommune har vedtatt å vere ein Friluftslivets År kommune.
Statsråd Suntoft har oppmoda kommunane om å kåre kommunen sitt mest attraktive friluftsområde.
Kultur-, nærings- og miljøutvalet tok utfordringa, og danna ei arbeidsgruppe som har kome fram til 10 flotte "kandidatar". Informasjon om dei 10 områda finn du lenger ned i denne artikkelen.

Korleis røyste:
På høgre side her på heimesida finn du røystealternativa. Det e
r høve til å røyste heilt fram til 25. august.

Kurs for pårørande til personar med sjukdomen demens.

Meir informasjon. (PDF, 51 kB)

Mitt Sula

Sula kommune legg med dette ut Helse- og omsorgsplan 2015-2019. Meistring og tryggleik gjennom førebygging, rehabilitering og omsorg på høyring. Planen kan lastast opp her (PDF, 2 MB).

Frist for høyringssvar er sett til 8. august 2015.

ScreenHunter_609 Apr. 22 13.48.jpg

15. august 2015 får alle innbyggarar i Sula kommune kjernejournal. Kjernejournalen er viktig fordi den viser kritisk pasientinformasjon og gjer den tilgjengelig for helsepersonell i heile landet. Legemiddeloversikt, kritisk informasjon, besøkshistorikk fra sjukehus og pasientopplysningar fins i kjernejournalen.

Sula kommune sin Trafikktryggingsplan 2015 - 2020 ligg ute til høyring.

Høyringsutkastet kan lastast ned her. (PDF, 821 kB)

Innspel til planen må sendast skriftleg til Sula kommune på post@sula.kommune.no eller Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg seinast 01.08.2015

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 70193666
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30

Kva synest du er det mest attraktive friluftsområdet i Sula kommune?

-
Sjå artikkel på hovudsida eller under Kultur og fritid for å lese meir om dei ulike friluftsområda. Frist for å røyste er 25. august.
 
Alternativ:

Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her