Publisert 01.10.2014
  • Idrettslag, andelslag eller andre samanslutningar kan søkje om spelemidlar til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsaktivitet, og som ikkje er hefta med kommersiell interesse. Alle søknadar om spelemidlar skal sendast elektronisk, men ta først kontakt med kommunen. Skjema er å finne på idrettsanlegg.no, Her finn ein også sentrale retningsliner og informasjon.
     
  • Anlegg ein søkjer spelemidlar til skal vere idrettsfunksjonelt førehandsgodkjent.
     
  • Alle tiltak/prosjekt ein søkjer spelemidlar til (unnateke nærmiljøanlegg mindre enn 600 000 kr.) må vere med i handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet 2010 - 2013. Tiltak skal meldast skrifteleg.

Frist for alle tre punkt er 15. oktober

Publisert 01.10.2014
kultur

Sula kommune deler ut Kulturprisen annakvart år. Føremålet med prisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen.

Retningsliner for Kulturprisen i Sula finn du her.

Frist for å sende inn forslag er 1. november.

Publisert 01.10.2014
Rennande vatn

Grunna problem med desinfiseringen av det nye vannledningsnettet i Stadsnesvegen, må vi dessverre foreta fleire stengingar og med variert trykk i dagana framover.

Vatnet vil derfor vere stengt torsdag 02.10 frå kl. 08.30 til kl. 11.30. Tapp opp nødvendig forbruksvant. Alt arbeid vert varsla på førehånd.

Ved spørsmål, ta kontakt med Teknisk vakt på tlf. 900 50 777.

 

Publisert 30.09.2014
Influensavaksine

No er årets influensavaksine komen. I Noreg varer influensasesongen vanlegvis frå november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å ha eit så godt vern som mogleg. 

Det er sett av 1 dag til vaksinering.

Stad: Langevåg Helsestasjon
Dag: Fredag 03.10.14
Tid: 09.00 - 14.30

Det blir muleg å få både influensavaksine og vaksine mot lungebetennelse. Skulle ikkje denne datoen passe kan du få vaksine ved å henvende deg til legekontoret der du har fastlege.  

Publisert 25.09.2014
Klubbe

Samlefil, Det faste utvalet for oppvekst, tysdag 30.sept. kl.17.30. rådhuset 4.etg. (Merk tida)

Samlefil, Det faste utvalet for prosjektering, bygg og drift, onsdag 1.okt. kl.18.00. rådhuset 1.etg

Samlefil, Det faste utvalet for kultur, næring og miljø, torsdag 2.okt. kl.18.00, rådhuset 1.etg.

Samlefil, Det faste utvlalet for helse og sosial, torsdag 2.okt. kl.18.00, rådhuset 4.etg.

Du kan og lese kommunale dokument under fana lokaldemokrati 

Publisert 25.09.2014
Sulakonferansen 2014


"Eit livslangt engasjement i frivilligheita"

I samarbeid med frivillige lag og organisasjonar inviterer Sula kommune til  Sulakonferansen – ein ny møteplass for og om dei som står i frivillig arbeid.

Påmelding innan  3. oktober til ingunn.krosby@sula.kommune.no eller ring 70199100

Set av datoen, knyt nye kontaktar og bli motivert av gode foredrag!

Sjå invitasjon her

Publisert 18.09.2014

Aukande mengder hekkar og anna vegetasjon langs vegar, og  siktsonar i vegkryss fører til større trafikkfare.

Vi ber grunneigarar kontrollere at hekkar prydbusker m.m. ikkje kjem innanfor vegareala ( 1,5 m frå vegkant). I frisiktsoner for avkøyringar og vegkryss må alt over 0,5 m fjernast.

Oppsitjarar og brukarar av private vegar må utføre rydding av omsyn til renovasjonsbil og snøbrøyting. All vegetasjon langs vegen og i ei høgd på min 4,5 m ( på snøtynga tre ) må fjernast.

Vi takkar for positiv medverknad. Ta gjerne kontakt med PBD avdelinga om det er spørsmål.

 

Publisert 17.09.2014

Sula Kommune ynskjer tilbod på ca.360m grøft med diverse leidningar, og ca.900m2 reasfaltering av veg. Anbydar må ha sentral godkjenning i tiltaksklasse II, eller dokumentere god kompetanse for slikt arbeid, for å få godkjenning etter Pl,- og bygningslova.

Det blir synfaring på staden Onsdag 24.09 kl. 14.00. Oppmøte ved avkjørsla Stadsnesvegen 44.

Frist for innlevering av anbod er Onsdag 15.10 kl.13.30. Hugs å merke konvolutten med anbod!

Ber om at interesserte entreprenørar melder seg til kommunen innan Fredag 26. September.

Nærare opplysningar kan ein få ved å vende seg til Sula Kommune ved Fritz Østrem på telefon 70 19 91 00 eller e-post: fritz.ostrem@sula.kommune.no

 

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
E-post : post@sula.kommune.no
Telefon
: 70 19 91 00

Faks
: 70 19 91 01
Beredskap
: Legevakt: 70193666 Teknisk vakt 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 8647.10.92152
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Brosjyre

Dagens bilete

Fotograf: Reidar Helgesen
Steinnype
Reidar Helgesen
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her