Sula kommune

Sula  har inngått ein samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli eit meir demensvennlig samfunn.

Faktura for gebyr på kommunaltekniske tenester blir sendt ut i veke 13, med forfall 20. april. Du kan søke om å få delt gebyret i to eller tre avdrag. 

 

Lag, velforeinigar og organisasjonar kan søkje tilskot til nærmiljø- og friluftstiltak og til vedlikehald og opparbeiding av leikeplassar.

Retningslinjer og søknadsskjema finn du her. 

Grunna kurs er helsestasjonen i Langevåg stengt fredag 15.03.19. Dei som har avtale med jordmor møter likevel som avtalt.

Det blir ledig omsorgsbustader i Bakketunvegen på Fiskarstrand, Nausthaugen på Eidsnes og Fyllingvegen 63 i Langevåg. 

I samband med kartlegging for eit nytt reinseanlegg på Kvasneset skal det gjennomførast seismikkundersøkingar i nær framtid.

Vi oppmodar frivilligheita og andre private til å vere med å gjere Suladagane til ei mangfaldig veke med mange natur- og kulturaktivitatar!

Det er faste kommunale arrangement kvart år, men vi er avhengig av at frivilligheita og næringslivet slutter opp om Suladagane med gode hendingar og arrangement.
Vi ønsker også fleire innslag frå midtre og indre del av kommunen.
Som arrangørar er dykk sjølve ansvarlege for gjennomføring og opplegg, men har fordelen av å gjere dette til ein av mange aktivitetar under Suladagane. Det blir distribuert program til alle husstandar i Sula.

Meld om arrangement og aktivitetar (kven, kva og kor) innan 28. mars til: ingunn.krosby@sula.kommune.no

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vedtok kommunestyret i møte 14.02.2019 detaljplan for gnr. 61 bnr.  142 m.fl. - Sjukenesstranda

Sula kommunestyre vedtok i møte den 14.11.18 at søppeldunkane ikkje lenger skal hentast ved husvegg i Sula kommune. Dunken blir framleis hentast ved husvegg der henteavstanden er inntil 5 meter.

Fann du det du leita etter?