Sula kommune

Torsdag 20. september kl. 11.30 er det igjen klart for Syng med oss på Langevåg bedehus. Alle som er glad i sang og musikk og hyggeleg selskap er hjarteleg velkomne!

Askjell Molvær på piano, Jens Arne Molvær på klarinett og Oddbjørn Øien på trompet står for musikken. Og så syng vi alle med.

Arrangementet er gratis. Det vert enkel servering og loddsal. Den kulturelle spaserstokken i Sula kommune, i samarbeid med Sula frikyrkje, Langevåg indremisjon og Sula kyrkjelyd (DnK) er arrangør.

TA TAK er ein kursserie for deg som har nære relasjonar til nokon som slit med psykiske vanskar og /eller rusmiddelavhengigheit.

Det faste utvalet for plansaker vedtek i møte 4.9.2018, sak 099/18 å varsle oppstart av detaljregulering av avlaupsreinseanlegg på Kvasnes i Sula kommune i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8.

Forslagsstillar er Sula kommune. Plankonsulent er Norconsult AS.

Planmyndigheita har vurdert at konsekvensutgreiing skal gjennomførast. Det er ikkje krav om planprogram.

Det faste utvalet for plansaker" vedtok i møte 4.9.2018, i sak 102/18, med heimel i PBL § 12-10, å legge forslag til detaljregulering for gnr. 86 bnr. 19 m.fl, Øvrebø/Skjervane, ut til 2. gongs offentleg høyring og ettersyn.

Søknad om spelemidlar inkl. søknad om førehandsgodkjenning av planar må sendast kommunen seinast 15. oktober 2018. 

"Livslyst når det røyner på" (plakat (PDF, 539 kB)) er eit meistringskurs for vaksne etterlatte som har mista ein nærståande i kreft eller annan sjukdom. Kurset går over fire kveldar, og er ope for deltakarar frå heile Sunnmøre.


Oppstart 17. oktober.

  • Tilskot til private kulturbygg
  • Kulturmidlane - tilskot til lag og organisasjonar

Retningsliner og søknadsskjema finn du her

Frist 15. september.

Det blir ledig omsorgsbustader på Bakketun, Fiskarstrand og ved Nausthaugen, Eidsnes.

Vegen Legane blir stengt heile dagen onsdag 22.08, frå 07:30. Vegen blir også stengt torsdag 23.08. Omkøyring via Molværsbrauta.

 

Opphevinga av forbodet skuldast arbeid med nytt fortau i Bratthaugmyra. Forbodet vil vere oppheva til arbeidet er ferdig.

Fann du det du leita etter?