Sula kommune

Kommunale koronatiltak

Under finn du informasjon om eventuelle endringar og tilpassingar som har blitt gjort i kommunale tilbod i Sula kommune i samband med koronaviruset.

Om ikkje anna er oppgitt følger Sula kommune dei nasjonale tiltaka som til ei kvar tid er gjeldande.

Om smittesituasjonen endrar seg vil også tilboda kunne endre seg raskt. Vi prøver så langt som mogleg å halde denne sida oppdatert til ei kvar tid.

Kommunale tiltak

Kommunelegekontoret

Grunna situasjonen med koronaviruset og smittefaren har Kommunelegekontoret i Sula lagt om rutinene sine.

 • Om du skal bestille time til koronatest kan du gjere det elektronisk på c19.no, eller ringe 70 19 91 60 
 • Kommunelegekontoret har oppretta eigen «luftvegspoliklinikk» der vi tar inn pasientar med feber og andre symptom fra luftvegane.
 • Ingen med luftvegssymptom eller feber skal møte på legekontoret utan å ha vore i telefonisk kontakt på førehand, helst same dag. Telefon 70 19 91 60
 • Timebestilling, inkludert videokonsultasjonar, for andre problemstillingar kan ein gjennomføre via helsenorge.no  eller ringe legekontoret på telefon 70 19 91 60

Helsenorge.no

Helsenorge.no kan du bestille legetime, eKonsultasjon og motta eBrev (elektronisk brev) frå legen, du kan også fornye respetar og kontakte resepsjonen på kommunelegekontoret.

Om du har tatt koronatest vil du også få svar den på Helsenorge.no. Om du testar positivt, vil du i tillegg få ein telefon frå kommunelegekontoret med informasjon om korleis du skal forhalde deg til situasjonen.

Du må logg inn med digital ID, til dømes BankID.

Om du treng hjelp til dette kan du ringe servicetorget på 70 19 91 00.

 

Sula rådhus

Rådhuset er opent for personar som har avtalar med tilsette som jobbar på rådhuset, i tillegg er servicetorget opent som vanleg frå 08:00 -15:30. Vi ber alle som har avtalar om å møte presis, ikkje før avtalt tidspunkt.

For å redusere smitterisikoen oppmodar vi likevel til at du tenker over om du kan løyse saka di på ein annan måte enn ved personleg oppmøte.

Sentralbordet er ope som vanleg på telefon 70 19 91 00.

E-post kan sendast til: post@sula.kommune.no

Under "Finn tilsett" her på heimesida vår vil du også finne telefonnummer og e-post til mange av dei tilsette i hovudadministrasjonen.

Vi oppmodar elles alle til å lese den informasjonen vi legg på heimesida, vi prøver å halde den oppdatert til ei kvar tid. Vi legg også ut oppdateringar på Facebook og svarar på henvendigane vi får på Messenger.

Besøk til sårbare grupper

Besøksrestriksjonane i helse- og omsorgsbustadar er eit tiltak for å hindre at ein får smitte inn på institusjonane. Dette for å hindre at den enkelte brukar vert sjuk, men også for å hindre smittespreiing til dei andre bebuarane og personalet.  Dette er eit omsyn som veg tungt då vi veit at mange brukarar er i risikogruppa for alvorleg sjukdom ved smitte av Korona.

Vi viser til Helsedirektoratet sin veileder av 15.03.2020 der denne anbefalinga er presisert:

Alle helseinstitusjonar skal innføre adgangskontroll og besøksstans

For å verne sårbare pasientar og brukarar mot smitte er det nødvendig med adgangskontroll og alminneleg besøksstans i alle landets offentlege og private helse- og omsorgsinstitusjonar, samt i fellesareal i omsorgsboligar mv. Tiltaka må omfatte alle besøkande, inkludert pårørande til bebuarar og pasientar, frivillige hjelparar og andre som leverer tenester og bidrar med aktivitetar ved institusjonen.

Oppmoding

Vi er klar over ulempene restriksjonane kan påføre brukarar og pårørande. Mange tenestemottakarar vil oppleve at tenestetilbodet blir redusert for ein periode. Det vil vi beklage og samstundes ber vi om forståing for at dette er naudsynt for å beskytte og ta vare på dei mest sårbare av innbyggarane våre.

Meir om enkelte einingar/avdelingar

Sulatunet: 
Det blir ført besøksprotokoll og i hovedsak får bebuerane besøk av nære pårørande.  Desse skal ikkje opphalde seg i fellesareal, men gå rett til bustaden til den dei skal besøke. 

Besøkande må være friske og rette seg etter generelle smittevernreglar og 1 m avstand.  Pårørande kjem til avtalt klokkeslett.  Dei blir møtt av personalet.  

Molværsvegen 15/17/19 og Sloghaugvegen 28:
Det blir ført besøksprotokoll og i hovedsak får bebuerane besøk av nære pårørande.  Desse skal ikkje opphalde seg i fellesareal, men gå rett til bustaden til den dei skal besøke. 

Besøkande må være friske og rette seg etter generelle smittevernreglar og 1 m avstand.  Pårørande kjem til avtalt klokkeslett.  Dei blir møtt av personalet.  

Molværsvegen 11:
Det blir ført besøkslogg og i hovedsak har bebuerane  besøk av nære pårørande . Desse oppheld seg ikkje i fellesareal, men går rett til bustaden til den dei skal besøke. Besøkande må være friske og rette seg etter generelle smittevernreglar.

Endringar i heimetenestene

Mange har spørsmål om korleis vi i heimetenestene (HBO) fungerar no i desse koronatider. Under finn du svar på nokre av dei vanlegaste spørsmåla vi får.

Endringar i heimetenestene

Korleis jobbar vi for å unngå smitte?

Vi har i desse tider eit ekstra stort fokus på å minske moglege smittevegar. Mange av våre brukarar er i risikogruppa for å bli alvorleg sjuk av dette viruset, og vi har derfor innført tiltak for å redusere risiko. Døme på slike tiltak er:

 • Vi har innarbeidd gode hygienetiltak i tillegg til den naturlege handvasken. T.d.vert handtak, tastatur, telefonar, flater og liknande reingjort for kvart vaktskifte. Vi desinfiserer også ratt, dørhandtak m.m i bilane for kvar vakt. Likeeins prøver vi å halde avstand til kollegaer på jobb, t.d.ved at alle ikkje tek matpause på same rom, ikkje sit for tett på i rapportar og liknande.
 • Om nokon av personalet t.d.opplever å bli akutt forkjølt, held dei seg vekke frå arbeid til dei er symptomfrie eller til dei er undersøkt for koronasmitte.
 • Det går meir av andre virus enn korona, og du kan difor oppleve at personalet bruker munnbind om dei er litt forkjølt, dette for å unngå smittespreiing.
 • Vi har sett i verk tiltak der vi har begrensa tal på personell som går til kvar enkelt brukar.   
Har vi nok folk?

Vårt mål er å ha nok personale på jobb til ei kvar tid. Utfordringane kan kome dersom vi får mange brukarar som er smitta og/eller dersom mange i personalgruppa vert smitta. Vi har derfor gjort fleire grep for å bu oss på ein slik situasjon.

Vi har mellom anna lært opp nokre av dei som skal vere ferievikarar slik dei kan trå til på kort varsel allereie no om det vert behov for det. Vi har også redusert litt på tilbodet til enkeltbrukarar der vi har funne det forsvarleg, eller ved at pårørande kan bistå.

Vi har også innhenta lister over helsepersonell som har meldt seg til kommunen, og over personell i andre einingar i kommunen som kan bistå dersom behovet kjem. I tillegg har mange i tenestene meldt at dei kan ha kapasitet til å jobbe ekstra.

Vi er glad for at mange er villig til å yte ekstra i den situasjonen vi no står i. Til no har tilgongen på personal vore god, og vi har kunna bemanna litt opp for mellom anna å kunne yte tenester til dei som heime på grunn av stengde dagsenter.

 

Kva kan pårørande bidra med?

Vi ber om at familie eller andre aktuelle som har muligheit til å bistå sine med t.d. tillaging av måltid, augedrypping, støttestrømper, medisin, dusj/personleg hygiene og eventuelt andre oppgåver, tek kontakt med oss. Dette vil medverke til at vi i heimetenestene i større grad kan prioritere ressursane inn mot dei mest kritiske behova.


 

Kva om det vert mange smitta?

Dersom det vert mange smitta vil dette kunne få konsekvensar for tenesteytinga vår ein periode. Vi beklager ulemper dette kan føre til. Tiltak som kan vere aktuelle er:

 • Midlertidig reduksjon av tilsyn/bistand – dei det gjeld vil få nærare beskjed. Det kan bli aktuelt å erstatte tilsyn med t.d. ringetilsyn.
 • Hjelp til dusj kan måtte endrast i perioden, dette med tanke på minst mogleg nærkontakt. Dette blir vurdert opp mot den einskilde sin samla situasjon.
 • Helsehjelpa vil bli meir avgrensa der dette blir vurdert som forsvarleg, med færre  og/eller kortare tilsyn frå HBO.
 • Tillaging av brødmåltid som no blir gjort av HBO kan verte avgrensa. Middag vert som no levert på trappa, då kjøkkenpersonalet ikkje kan gå inn i heimane på grunn av smittafare.
 • Vert personalsituasjonen kritisk, kan praktisk bistand som husvask opphøre for ein periode, då personalet må omdisponerast til pleie.
Kva om eg som er brukar vert sjuk eller blir eksponert for smitte?

Det er svært viktig at du som er brukar hos oss gir beskjed til oss per telefon dersom du har vore i kontakt med personar med påvist koronasmitte.

Vi ber også om at de gir beskjed til oss dersom du som er brukar har forkjølingssymptom og/eller om du har vore i nærkontakt med nokon som er forkjøla utan at det er påvist korona. Vi kan med denne kunnskapen ta forholdsreglar før vi går inn i heimen din.

Pårørande kan ringe dersom dette er vanskeleg for deg.

 

Korleis ta kontakt med oss?

HBO indre:

Personalbase: 47 62 08 34
Vakttelefon: 90 58 57 86

HBO ytre:

Personalbase: 70 19 87 11
Vakttelefon: 95 83 07 10

Vi ber om at du først prøver å nå oss på personalbasen før du ringer vakttelefonen.

 

Jordmor og helsestasjon

Helsestasjonen har no tilnærma normal drift, men følgande reglar må overhaldast grunna smittefaren:

 • Alle som kjem til helsestasjonen skal vere friske, utan hoste, snue eller liknande
 • Har du vore i utlandet må du vente i 10 dagar før du kjem til helsestasjonen
 • Er du usikker på om du burde vere i karantene, ta kontakt på telefon 70 19 91 36 for å  eventuelt  utsette timeavtale.
 • Møt presis ( ikkje for tidlig)
 • Meld frå i ekspedisjonen når du kjem
 • Vi ønsker å minske antal besøkande på venterommet samstundes.  Møt helst  berre med  ein forelder og utan søsken, om mogleg.
 • Før du går inn på venterom, desinfiser hender med handdesinfeksjon, hugs også barnet sine hender.
 • Prøv å holde minst 1 meter avstand til andre når du er på helsestasjonen

Har du spørsmål ta kontakt med helsestasjonen på telefon 70 19 91 36

Jordmor

Viktig før jordmorkontroll på helsestasjonen:

 • Begge foreldre er velkomne til å vere med 
 • Hvis du er sjuk/forkjøla/karantene skal du ikkje møte
 • Møt presis ( ikke for tidlig)

Bruk Helsenorge.no for informasjon Svangerskap/Fødsel

Sjå også siste informasjon frå Fødeavdelinga Ålesund sjukehus

 

Ta kontakt på telefon

Vi vil hjelpe så godt vi kan på telefonen. Dette gjeld alle brukarar av helsestasjonen, gravide, foreldre, barn og ungdom.

Helsesestasjonen er bemanna for telefon måndag –fredag 08:00 – 15:00  telefon: 70 19 91 36

 

NAV Sula

På grunn av Covid-19 ber vi deg tenke gjennom om du har behov for å snakke med nokon på NAV kontoret eller om saka di kan løysast på andre måtar, f.eks pr. telefon, nav.no eller post.

Kontaktinformasjon: www.nav.no eller telefon 5555 3333

Om du må snakke med ein veileder er mottak open tysdag og torsdag kl 10.00-12.00

Hugs vanlege smittevernreglar- Hald avstand og bruk handprit som du finn i mottak

Dagsenter

Erindringssenteret

Erindringsenteret har ordinære opningstider. Brukarane vil bli transportert med drosje, og det er innført tiltak i samsvar med smittevernreglane.

Dagsenter for eldre

Dagesenter for eldre har ordinære opningstider. Brukarane vil bli transportert med drosje, og det er innført tiltak i samsvar med smittevernreglane.

Borgarleg vigsel

Rådhuset er igjen opent for vigsel, men talet som kan vere med under vigselen er inntil vidrare begrensa grunna omsyn til smittevernreglane.

Her finn du meir informasjon om vigsel i Sula kommune.

Biblioteket

Ordinær opningstid

Biblioteket har ordinær opningstid frå 17.08.20:

 • Måndag 11.00-19.00 
 • Tysdag 11.00-15.00
 • Onsdag 11.00-19.00
 • Torsdag 11.00-19.00
 • Fredag 11.00-15.00
 • Laurdag 11.00-14.00

For å kunne ivareta anbefalte smittevernrutiner er tenestetilbodet noko redusert.

Det er viktig at du les dette før du kjem

 • Vi ber om at du ikkje kjem til biblioteket om du er sjuk, i karantene eller isolasjon.
 • Alle som skal inn, må sprite hender og halde god avstand til andre personar i lokalet.
 • Det er berre 10 personar som får vere inne i biblioteket samstundes.
 • Besøkande blir oppfordra til å ikkje opphalde seg lenger i biblioteklokala enn det som er naudsynt. Det er m.a. ikkje mogleg å opphalde seg i biblioteket for å studere.
 • Vi ber om at ein vaksen familiemedlem hentar bøker og andre media til sin husstand så langt som det er råd.
 • All innlevering av materiale skal skje i innleveringskassa utanfor hovudinngangen til biblioteket, eller i innleveringskassa inne i biblioteket.
 • Innlevert materiale blir sett i karantene i 3 dagar før det blir sett ut i hyllene igjen.
 • Publikums-PC er tilgjengeleg for vaksne brukarar. Det er høve til å ta utskrifter og kopiere.
 • Du kan ikkje bruke publikumstoalettet.
 • Grupper frå barnehagar og skular kan kome på besøk før opningstid, men besøket må avtalast med biblioteket på førehand.

Bestill-og-hent

Biblioteket vil halde fram med bestill-og-hent ved døra for deg som av smittevernomsyn ikkje vil kome inn på biblioteket.

Du kan då bestille på nett, e-post eller telefon, og få henta bøkene i pose utanfor biblioteket etter avtale.

Arrangement

Alle som kjem for å delta på t.d. eit arrangement eller eit foredrag, må registrere seg med namn og telefonnummer slik at evt. smittesporing kan gjennomførast om det blir nødvendig.

Meir informasjon om biblioteket

Følg gjerne med på heimesida vår: www.mrbiblioteket.no/sula og på Facebook-sida vår.

Molvær senter

Molvær senter er gjenopna, men av omsyn til smittevernet er tilbodet framleis redusert, mellom anna held butikken Kort&Godt stengt.

Hallar og gymsalar

Frå og med onsdag 20. januar er hallar og gymsalar opne for barn og unge under 20 år. Ordninga gjeld for faste treningstider, det er framleis stengt for kampar og andre arrangement.

Dei som brukar lokala er sjølv ansvarleg for at aktivitetane skjer i samsvar med reglane om smittevern.

Veileder for smittevern for idrett - Helsedirektoratet.

 

Arrangement i kyrkja

Søndag 03.01.21 kom det nye nasjonale tiltak som gjer at alle aktivitetar utanom gravferder blir innstilt til 18.01.2021. I Gravferder kan det framleis bare være 50 personar til stades.

Øvrige smittevernsreglar som hand-desinfisering, 1-meters avstand, unngå klemming og handhelsing, unngå køar og samanstimling samt at ein bør halde seg heime om ein ikkje kjenner seg frisk gjeld framleis. Vær ute i god tid for å få plass.Tilsette i kyrkja syter for desinfisering jamnleg.

Føring av namneprotokoll

Ordninga med namneprotokoll er eit pålegg frå myndigheitene i høve evt. smittesporing. Denne lista blir sletta etter 14 dagar.
Vi vil informere om at vi no nyttar underskift og at ALLE besøkande må skrive seg på denne lista.

Samtale med prest/diakon

Ynskjer ein kontakt med prest eller diakon i høve - ein til ein - samtale så kan ein ta kontakt med kyrkjekontoret på telefon 
70 19 96 00 eller ringe vakttelefonen vår: 408 48 923 så blir du sett i kontakt med rette vedkommande.

Kontakt

Servicetorget
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

 

Opningstider: Måndag - fredag: 08:00-15:30