Sula kommune

Koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon i veke 15 (12. - 16.04.21)

Sula kommune får totalt 322 vaksinedosar av typen Comirnaty frå Pfizer BioNTech denne veka.  443 personar vil med det vere ferdig vaksinerte i Sula kommune, 1 813 har fått første dose .

Vaksinering med vaksinen AstraZeneca er inntil vidare sett på pause.

Vi vaksinerer no personar i Målgruppe 4. Om du er over 75 år og ikkje har høyrt frå oss, ber vi om at du tar kontakt på telefon  70 19 91 60. Det same gjeld om du tidlegare har takka nei til vaksine, men har ombestemt deg.

Om du mottar aktiv kreftbehandling er det viktig at du får vaksina på eit tidspunkt i behandlinga der den gir best effekt. Vi ber derfor om at du diskuterer tidspunkt for vaksinering med behandlande kreftlege og gir legekontoret tilbakemelding om dette.

Du vil få ein SMS frå c19 når det er din tur. Be gjerne om hjelp frå ein pårørande om du synes det er vanskeleg å bestille sjølv. Om du ikkje responderer på SMS'en i løpet av eit par dagar, vil du bli oppringt. Bestill time for vaksinering her.

Vaksinering i Sula kommune er lagt til Langevåg bedehus. Av omsyn til smittevern ber vi om at du møter presis, ikkje for tidleg. Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema. (PDF, 2 MB) Om du ikkje har moglegheit til å skrive ut skjema heime, kan du hente papirskjema på Spar Eidsnes eller på rådhuset. No når rådhuset er stengt ligg skjema i ei plastmappe utanfor døra.

Sula kommune er godt i gang med koronavaksinasjon av innbyggarane. Innbyggarar i Sula vil få tilbod om koronavaksine i samsvar med helsemyndigheitene sine anbefalingar og prioriteringar, så raskt og effektivt som det lar seg gjere. Vi er godt budd, og har god kapasitet til å gjennomføre vaksinering.

Sula kommune har ansvar for å vaksinere eigne innbyggarar, uavhengig av kva kommune den enkelte har fastlege i. Personar som er i alderen 75 +  som bur i ei anna kommune, men har fastlege på Sula, kan ta kontakt med det legekontoret der dei har fastlege  for å avtale tidspunkt for vaksinering. 

Det er frivillig å ta vaksinen, men vi anbefalar alle som får tilbod om vaksinering å ta den.

Status for koronavaksinasjon

Ofte stilte spørsmål om koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon

Eigenerklæringsskjema

Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema. (PDF, 2 MB) 

Om du ikkje har moglegheit til å skrive ut skjema heime, kan du hente papirskjema på Spar Eidsnes eller på rådhuset. No når rådhuset er stengt ligg skjema i ei plastmappe utanfor døra.

Informasjon til deg som har fått vaksine frå AstraZeneca

Om du har tatt vaksine frå AstraZeneca i løpet av dei siste 14 dagane og opplever aukande sjukdomskjensle meir enn tre dagar etter vaksinasjonen, og ser større eller mindre blå flekkar i huda (hudblødningar), må du ringe legevakta 116 117 eller fastlegekontoret.

Når skal du oppsøke lege?

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en oversikt over kva som er vanlege biverknader etter AstraZeneca vaksinasjon og kva vaksinerte bør vere oppmerksame på.

Les meir om biverknadar av AstraZeneca-vaksinen her.

Slik kan du sjekke kva for vaksine du har fått

Om du har tatt koronavaksine og lurer på kva for ei vaksine du fekk, kan du sjølv sjekke dette på helsenorge.no under "mine vaksiner". Du må logge på med BankID eller tilsvarande.

Meir informasjon om koronavaksinasjon i Sula kommune finn du her.

Kven får vaksina først og kva er prioriteringsrekkefølga

Kven som blir prioritert for å få vaksinen er bestemt på sentralt hald, og vil i nokon grad avhenge av smittesituasjonen. Slik smittesituasjonen er no skal følgande grupper prioriterast:

Prioritert rekkefølge for vaksinasjon:

1. Bebuarar på sjukeheim
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år OG personar mellom 18 og 64 år med disse sjukdomane/tilstandane:

• organtransplantasjon
• immunsvikt
• hematologisk kreftsykdom siste fem år
• annan aktiv kreftsykdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft
• nevrologiske sjukdom eller muskelsjukdom som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon
• kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med desse sjukdomane/tilstandane:

• Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsatt leverfunksjon
• Immundempande behandling ved autoimmune sjukdomar
• Diabetes
• Kronisk lungesjukdom
• Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høgare)
• Demens
• Kroniske hjerte- og karsjukdomar (med unntak av høgt blodtrykk)
• Hjerneslag
• Annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom som ikkje er nevnt i lista over kan også gje auka risiko for alvorleg sjukdom og død av covid-19. Dette blir vurdert individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med same sjukdomar/tilstandar som er listet opp i pkt. 5
7. Alder 18-44 år med same sjukdomar/tilstandar som er listet opp i pkt. 5
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år

Les meir om prioriteringar på Folkehelseinstituttet sine heimesider.

 

Korleis veit kommunen at eg er i ei risikogruppe?

Det er fastlegen/legekontoret som plasserer deg i rett gruppe for prioritering ut i frå dei helseoplysningane vi har på deg.

Om du er i alderen 18 - 64 år, og har ein av sjukdomane som er nemnt i punkt 4, kan du gå inn på helsenorge.no og sende ei kort melding til fastlegen din. Har du til dømes fått behandling på sjukehuset den siste tida, er det ikkje sikkert at diagnosen er registret i fastlegen sitt system enno.

Har du sjukdom/tilstand som nemnt i punkt 5, som du ikkje har hatt oppfølging med fastlegen din på, kan du også melde frå om dette på helsenorge.no 

Når vil eg få vaksinen?

Sula kommune er godt i gang med koronavaksinasjon av innbyggarane. Innbyggarar i Sula vil få tilbod om koronavaksine i samsvar med helsemyndigheitene sine anbefalingar og prioriteringar, så raskt og effektivt som det lar seg gjere.

Om du ikkje tilhøyrer ei priortert gruppe må du vente til desse er vaksinert. Kor lang tid det vil ta å vaksinere dei priorterte gruppene er avhengig av kor mange vaksinar kommunen får tildelt. Per i dag veit vi ikkje kor mange vaksinedosar vi får i vekene som kjem, vi ber derfor om forståing for at vi ikkje kan legge fram ein meir detaljert tidsplan for gjennomføring.

Folkehelsinstituttet (FHI) sine prognosar

FHI har laga eit vaksinesceanrio som antyder når dei ulike målgruppene kan rekne med å få vaksine. Vi gjer merksam på at det er usikkerheit knytt til tala som er basert på det ein veit akkurat no.

Folkehelseinstuttet sitt vaksinescenario finn du her.

Status for vaksinering i Sula kommune

I denne tabellen finn du ei oversikt over kor mange vaksinedosar Sula kommune får kvar veke, samt kven som har fått vaksinane. Inntil 20% av dosane blir fortløpande gitt til utvalde grupper av helsepersonell. Oversikt over målgrupper finn du her
Oversikt over koronavaksinasjon i Sula kommune
Veke nummer Comirnaty Dose 1 Målgruppe Comirnaty Dose 2 Mågruppe AstraZeneca Dose1 Målgruppe
1 (04 - 08.01) 36 Bebuarar på sjukeheim 0
2 (11 - 15.01) 24 Bebuarar på sjukeheim 0
3 (18 - 22.01) 42 Bebuarar på sjukeheim 0
4 (25 - 29.01) 36 Bebuarar på sjukeheim og Alder 85 + 35 Bebuarar på sjukeheim
5 (01 - 05.02) 90 Alder 85 + 24 Bebuarar på sjukeheim
6 (08 - 12.02) 90 Alder 85 + og 75 - 84 år 42 Bebuarar på sjukeheim
7 (15 - 19.02) 66 Alder 75 - 84 år 36 Bebuarar på sjukeheim og Alder 85 +
8 (22 - 26.02) 0 90 Alder 85 + 100 Helsepersonell
9 (01 - 05.03) 0 90 Alder 85+ og 75 84 år 100 Helsepersonell
10 (08 - 12.03) 18 Alder 75 - 84 år 66 Alder 75 - 84 år 100 Helsepersonell

 

Kva må eg gjere for å få vaksinen?
 • Du vil få ein SMS frå c19 med beskjed om at det er din tur å få koronavaksinasjon, i den finn du ei lenke til c19.no, nettstaden der du kan bestille vaksine. Om du synes det er vanskeleg å bestille time på nett kan du be om hjelp frå ein pårørande, eller du kan ringe kommunelegekontoret på telefon 70 19 91 60 eller Vågen legekontor på telefon 70 19 78 00.
 • Det er c19 som er avsendar av SMS'ane. Vaksina er gratis, om du får ein SMS med krav om førehandsbetaling eller andre økonomiske opplysningar, er den ikkje frå oss.
 •  Du vil få ein SMS frå c19 når det er din tur. Om du ikkje responderer på SMS'en i løpet av eit par dagar, vil du bli oppringt av Helseavdelinga i Sula kommune. Du misser altså IKKJE plassen din sjølv om du overser SMS'en.
 • Før du bestiller time til vaksinasjon kan det vere lurt å lese gjennom Sjekkliste til deg som har fått tilbod om koronavaksinasjon. (PDF, 758 kB)
 • Logg inn med digital ID, til dømes BankID.
 • Trykk på "Bestill time for koronavaksinasjon".
 • Fyll ut skjemaet. Merk at du også kan bestille vaksinasjon for andre, for eksempel om du er pårørande til ein som ikkje klarer det sjølv.
 • Du får automatisk tildelt ein time, du kan ikkje velje tidspunkt sjølv. Om timen ikkje passar  du ta kontakt med kommunelegekontoret på telefon 70 19 91 60
 • Du får ei kvittering på bestillinga di med beskjed om tidspunkt for timen, kvar du skal parkere, samt kva for du inngang du skal bruke, og kva for avlukke du skal gå til. Oppmøtestad er Langevåg bedehus, sjå bilete nedst i artikkelen.
 • Du vil få ei påminning på SMS dagen før timen.

Vi vaksinerer no personar i Målgruppe 4. Om du er over 75 år og ikkje har høyrt frå oss, ber vi om at du tar kontakt på telefon  70 19 91 60. Det same gjeld om du tidlegare har takka nei til vaksine, men har ombestemt deg.

Kva kostar vaksinen?

Koronavaksina og vaksinasjonen er gratis, ingen treng å oppgi betalingsinformasjon i forbindelse med vaksinasjonen.

Korleis skjer vaksineringa?

Vaksina skal gis to gongar med om lag 3 vekers mellomrom. Du vil få tidspunkt for dose 2 når du tar dose 1.

Dette bør tenke på før du møter opp

 • Hugs å ta med gyldig legitimasjon
 • Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema frå FHI.no (PDF, 521 kB)  (PDF, 2 MB)Om du ikkje har moglegheit til å skrive ute skjemaet sjølv, kan du hente papirskjema i servicetorget på rådhuset eller på Spar Eidsnes. 
 • Av omsyn til smittevern ber vi deg møte presis, ikkje for tidleg.
 • Ha på kle som gjer overarma di lett tilgjengeleg, for eksempel t-skjorte
 • Før vaksinasjonen blir du spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjonar på andre vaksiner du har fått tidlegare. Hugs å sei i frå om du er gravid, har allergi, brukar medisinar eller har andre helseproblemer.
 • Du skal vente i 20 minutt etter vaksinering. Hald deg roleg i setet ditt.

Du skal ikkje møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • Har forkjølingssymptom, feber over 38 grader eller andre teikn på infeksjonssjukdom
 • er i karantene eller ventar på svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med anna vaksine i løpet av dei 7 siste dagane
 • det har gått mindere enn 3 veker sidan du var ferdig med isoleringsperiode etter koronasjukdom
 • er gravid utan å tilhøyre risikogruppe for alvorleg koronasjukdom.

Gi beskjed så raskt som mogleg til kommunelegekontoret, vaksinasjonen vil då bli utsett.

Kvar foregår vaksinasjonen?

Koronavaksineringa i Sula kommune er lagt til Langevåg bedehus, O. A. Devoldvegen 7 i Langevåg.

På bildet under finn du ei oversikt over parkering, inngangar og utgangar. Du får beskjed i SMS om kvar du skal parkere, og kva inngang/utgang du skal bruke.
Klikk for stort bilete  

Har vaksinen biverknadar?

Vaksinene er testa i store studiar på mange tusen menneske. Vanlege biverknader, er:

 • Vondt på stikkstaden
 • At du blir trøytt
 • Hovudverk
 • Vondt i kroppen 
 • Frysningar og feber

Desse biverknadene er ubehagelege, men går over etter få dagar.

Uvanlege biverknader

Kontakt lege eller anna helsepersonell om du får uvanlege, kraftige, eller langvarige symptom etter vaksinasjon.

Korleis virkar vaksinen?

Vaksinen gjer at kroppen lærer å kjenne igjen viruset og å beskytte seg mot koronaviruset. Innhaldet i vaksinen forsvinn raskt ut av kroppen, men kroppen hugsar korleis han kan forsvare seg mot viruset.

Dei fleste får beskyttelse 1-2 veker etter andre vaksinedose.

Vi veit enno ikkje kor godt vaksinane hindrar smittespreiing. På sikt vil det truleg kome lettelsar, men foreløpig må dei som er vaksinert framleis følge gjeldande smittevernreglar.

Er koronavaksinen trygg?

Vaksinene er grundig testa og godkjent for bruk. Alle vaksiner har biverknader, de fleste er milde og forbigåande. Sjølv om ein testar dei nye vaksinane grundig, vil ein aldri kunne sikre seg heilt mot sjeldne biverknadar som kan oppstå når vaksinen blir tatt i bruk i stor skala. Eventuelle biverknadar av dei nye vaksinane vil bli følgd nøye av legemiddelmyndigheitene, i tett samarbeid med andre land.

I Sula kommune vaksinerer vi med vaksinenen  Comirnaty (BioNTech og Pfizer). Nokre personar, primært helsearbeidarar, har også mottatt vaksinen AstraZeneca. Vaksinasjon med denne vaksinen er no sett på pause medan det blir gjort undersøkingar knytt til moglege alvorlege biverknadar.

Meir informasjon om vaksinane

Korleis blir koronavaksiner godkjende?

 

Information in other languages

Meir informasjon og nyttige lenker

Informasjon AstraZeneca-vaksinen på døvespråk