Sula kommune

Koronavaksinasjon i Sula kommune

Alle over 16 år blir anbefalt å ta koronavaksine. Barn 5 -15 år kan også vaksinerast hvis dei sjølve og deira føresette ønsker det.

Det blir koronavaksinering på Langevåg bedehus onsdag 07. desember frå klokka 10:00-14:00.

Du kan bestille til koronavaksinasjon på c19.no

Det er frivillig og gratis for alle å ta vaksinen.

I Sula kommune vaksinerer vi med  vaksinen Comirnaty frå BioNTech og Pfizer, vi oppdaterer også med dei oppdaterte versjonane av vaksinen.

Målgrupper som er anbefalt å ta oppfriskingdose

Målgrupper som kan velje å ta oppfriskingsdose

Regjeringa opner no opp for oppfriskningsdose til personar i aldersgruppa 18-64 år utan underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp. 

Oppfriskingsdose til denne gruppa er ikkje ei anbefaling, men eit tilbod til dei som ønsker det.

Les meir på Folkehelseinstituttet (FHI) sine heimesider.

Intervall

Det bør vere minst 4 månadar mellom to dosar med koronavaksine. Tidsintervall frå tilfriskning etter gjennomgått koronasjukdom til ny oppfriskingsdose bør vere minimum 3 veker, men ein bør vente 3-4 månader for at vaksinen skal gi ein betre immunrespons.

Planlagt vaksinering i Sula kommune

Det blir koronavaksinering på Langevåg bedehus onsdag 07. desember frå klokka 10:00 - 14:00

Dette blir den siste vaksinasjonsdagen i 2022. 

Bestille time

Du kan bestille til koronavaksinasjon på c19.no

Logg inn med digital ID, til dømes BankID. Merk at du også kan bestille vaksinasjon for andre, for eksempel om du er pårørande til ein som ikkje klarer det sjølv.

Treng du hjelp til å bestille time kan du kontakte servicetorget på telefon 70 19 91 00.

Eigenerklæringsskjema

Hugs å ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema når du møter til vaksinetimen - gjeld alle dosane. 

Ofte stilte spørsmål om koronavaksinasjon

Oppfriskingdose til gravide

Gravide har auka risiko for alvorleg koronasjukdom samanlikna med kvinner på same alder som ikkje er gravide. Risikoen for alvorleg sjukdom aukar utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Om den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerilingsvangerskap eller underliggande sjukdom, aukar risikoen ytterlegare.

Folkehelseinstituttet anbefalar at gravide i 2. og 3. trimester får tilbod om oppfriskningsdose, fordi det er då dei har høgast risiko for alvorleg sjukdom. Dette er uavhengig av om dei kun er grunnvaksinerte frå før, eller allereie
har fått ei oppfriskingsdose.

Oppfriskingsdose til personar 18 - 64 år med underliggande sjukdom

Følgande sjukdomar/helsetilstandar blir vurdert å ha auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp om dei får korona:

 • organtransplanterte
 • alvorleg og moderat immunsvikt
 • immundempande legemiddelbehandling som ved autoimmune sjukdomar
 • hematologisk kreftsjukdom siste fem år
 • anna aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlege nevrologiske sjukdomar eller muskelsjukdomar som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroidar eller steroidtablettar siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare
 • kroniske hjarte- og karsjukdomar (med unntak av høgt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og då særleg pasientar med langvarig eller dårleg kontrollert sjukdom eller diabetessenkomplikasjonar.
Oppfriskingsdose til aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Anbefalinga gjeld ungdom 12-17 år med dei alvorlege grunnsjukdomane nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsjukdomar er forskjellig frå lista for vaksne over.

 • organtransplantasjon (f.eks. hjarte, nyre, lever etc.).
 • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikament som gir betydeleg systemisk immunsuppresjon)
 • hematologisk kreftsjukdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • anna aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nylieg avslutta (innan siste seks månader) behandling mot kreft - spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • nevrologiske sykdomar eller muskelsjukdomar som medfører nedsatt hostekraft eller nedsett lungefunksjon
 • kronisk nyresjukdom med betydeleg nedsett nyrefunksjon
 • alvorleg hjartesjukdom (barn med hjartesvikt, alvorleg pulmonal hypertensjon, cyanose, eittkammersjukdom/«Fontan-barn»)
 • alvorleg lungesjukdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorleg astma med forverringar som har behøvd akutt sjukehusinnlegging siste året)
 • anna svært alvorleg sjukdom. Vaksinasjon i slike tilfelle blir vurdert individuelt av barnelege.
Oppfriskingsdose til personar over 65 år

Dei som er over  65 år vil få ein SMS frå c19 med beskjed om at dei kan bestille time på  c19.no.  Logg inn med digital ID, til dømes BankID. Merk at du også kan bestille vaksinasjon for andre, for eksempel om du er pårørande til ein som ikkje klarer det sjølv.

Om du er i ei av målgruppene, men ikkje har fått SMS frå oss, kan du kontakte servicetorget på telefon 70 19 91 00 .

Vaksine til barn under 12 år

I Sula kommune er det helsestasjonen som har fått i oppgåve å vaksinere denne aldersgruppa.  Ta kontakt på telefon  70 19 91 36 for å bestille time. 

Det er BioNTech/Pfizer-vaksinen som vil bli brukt og den vil bli spesielt dosert for barn.

Les meir om vaksinering av barn og unge  på FHI sine sider

Eigenerklæringsskjema

Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema når du møter opp for å få vaksine, gjeld for alle dosar.

Om du ikkje har moglegheit til å skrive ut skjema heime, kan du hente skjema i servicetorget på rådhuset.

Samtykkeskjema for personar under 16 år

Samtykkeskjema for personar 16 år

Personar som har fylt 16 år er helserettsleg myndig og kan sjølv samtykke til vaksinering. Dei som enno ikkje har fylt 16 år, må ha samtykke frå den eller dei som har foreldreansvaret. Om de er to føresette må begge signere/sende inn skjema. 

Korleis skjer vaksineringa?

Dette bør tenke på før du møter opp

 • Hugs å ta med gyldig legitimasjon
 • Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema når du møter opp for å få vaksine, gjeld for alle dosane. Om du ikkje har moglegheit til å skrive ut skjema heime, kan du hente skjema i servicetorget på rådhuset.
 • Av omsyn til smittevern ber vi deg møte presis, ikkje for tidleg.
 • Ha på kle som gjer overarma di lett tilgjengeleg, for eksempel t-skjorte
 • Før vaksinasjonen blir du spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjonar på andre vaksiner du har fått tidlegare. Hugs å sei i frå om du er gravid, har allergi, brukar medisinar eller har andre helseproblemer.
 • Du skal vente i 20 minutt etter vaksinering. Hald deg roleg i setet ditt.

Du skal ikkje møte opp til vaksinasjon dersom du har forkjølingssymptom, feber over 38 grader, eller andre teikn på infeksjonssjukdom.

 

Kvar foregår vaksinasjonen?

Koronavaksineringa i Sula kommune er lagt til Langevåg bedehus, O. A. Devoldvegen 7 i Langevåg. 

På bildet under finn du ei oversikt over parkering, inngangar og utgangar. Du får beskjed i SMS om kvar du skal parkere, og kva inngang/utgang du skal bruke.
  

Har vaksinen biverknadar?

Vaksinene er testa i store studiar på mange tusen menneske. Vanlege biverknader, er:

 • Vondt på stikkstaden
 • At du blir trøytt
 • Hovudverk
 • Vondt i kroppen 
 • Frysningar og feber

Desse biverknadene er ubehagelege, men går over etter få dagar.

Uvanlege biverknader

Kontakt lege eller anna helsepersonell om du får uvanlege, kraftige, eller langvarige symptom etter vaksinasjon.

Er koronavaksinen trygg?

Vaksinene er grundig testa og godkjent for bruk. Alle vaksiner har biverknader, de fleste er milde og forbigåande. Sjølv om ein testar dei nye vaksinane grundig, vil ein aldri kunne sikre seg heilt mot sjeldne biverknadar som kan oppstå når vaksinen blir tatt i bruk i stor skala. Eventuelle biverknadar av dei nye vaksinane vil bli følgd nøye av legemiddelmyndigheitene, i tett samarbeid med andre land.

I Sula kommune vaksinerer vi med vaksinenen  Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

Information in other languages

Meir informasjon og nyttige lenker

Informasjon om Comirnaty på tegnspråk

I Sula kommune får innbyggarane tilbod om vaksine Comirnaty frå BioNTech og Pfizer. 

Kontakt

Sula kommunelegekontor
E-post
Telefon 70 19 91 60


Adresse:
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg

Kontortid:
Kvardagar 08:00 – 15:00

Telefontid:
Kvardagar unntatt tysdag 08:30 - 15:00
Tysdag 09:00 - 15:00