Sula kommune

Koronavaksinasjon i Sula kommune

Om du er over 18 år og det har gått 20 veker sidan du fekk dose to, kan du no bestille time til oppfriskingsdose. Det same gjeld alle uvaksinerte og dei som berre har tatt ei dose.

 • Alle i aldersgruppa 45 år og eldre og bebuarar på sjukeheim blir anbefalt å ta ei oppfriskningsdose. 
 • Personer 18 år og eldre som tilhøyrer risikogruppene blir anbefalt å ta ei oppfriskningsdose.
 • Alle tilsette i helse- og omsorgstenestene blir anbefalt å ta ei oppfriskningsdose.
 • Elles friske personar 18-44 år kan få oppfriskningsdose.

Bestill time på www.c19.no. 

I Sula kommune vaksinerer vi med vaksinen Comirnaty frå BioNTech og Pfizer, ein vaksine som gir små biverknadar, men god beskyttelse.

Planlagte vaksinedatoar i Sula kommune

Førebels er det planlagt vaksinering på Langevåg bedehus kvar onsdag. Vi gjer merksam på at det kan kom endringar i vaksineprogrammet på kort varsel.

Slik bestiller du time

Bestill time på www.c19.no. 

Om du er i målgruppa for vaksinering, men ikkje får bestilt time på nett, kan du ringe koronateamet på telefon 70 19 9160 - tasteval 1 så vil dei hjelpe deg. Dei har opent frå 08:00 til 15:30 måndag til fredag.

Når du bestiller time vil du få tildelt første ledige time. Vi ber om at du priorterer å møte til timen du får tildelt, men om du får ein time som absolutt ikkje passar, kan du ringe koronateamet på telefon 70 19 91 60 -tasteval 1 så vil dei hjelpe deg med å få flytta timen.

Eigenerklæringsskjema

Hugs å ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema når du møter til vaksinetimen - gjeld alle tre dosane. Om du ikkje har moglegheit til å skrive ut skjema heime, finn du skjema i ei mappe som heng på veggen ved inngangsdøra til rådhuset.

Vi vaksinerer no følgande grupper

Uvaksinerte

Ansvaret for å beskytte seg mot viruset er no den enkelte sitt ansvar, det gjer ein best ved å ta vaksinen. Om du av ulike grunnar ikkje har tatt vaksinen enno oppmodar vi deg til å bestille time for vaksinasjon.

Om du enno ikkje har respondert på SMS frå c19.no ber vi om at du følger lenken og bestiller time på nett.  

Om du har takk nei, eller avbestilt time tidlegare kan du ta kontakt med kommunelegekontoret på 70 19 91 60 (tasteval 1) for å bestille time.

Oppfriskingsdose

Er du over 45 år og det er 4,5 månader sidan du tok dose 2 kan du bestille oppfriskingsdosen.

Du treng ikkje vente på SMS frå oss før du bestiller time. Om du ikkje får bestilt på www.c19.no kan du ringe servicetorget tlf. 70 19 91 00 og vi bestiller time for deg. 

Personar med alvorleg nedsett immunforsvar

Personar med alvorleg nedsett immunforsvar skal ha ei tredje dose med koronavaskinasjon. Det skal vere minst 4 veker mellom andre og tredje dose.

Desse er delt inn i to grupper. 

Alle som er i ei av desse gruppene kan ringe kommunelegekontoret for å bestille time. Om du er i tvil om du er i ei av desse gruppene kan du kontakte fastlegen din for å få ei avklaring.

Vaksine til gravide

Gravide i 2. og 3. trimester kan få vaksine. Ta eventuelt kontakt med kommunelegekontoret på telefon 70 19 91 60 for å bestille time.

Tilsette i oppvekst og helse

Desse gruppene skal prioriterast. I Sula kommune blir vaksinasjonen av desse gruppene organiserte utanom dei ordinære vaksinasjonsdatoane. Dei tilsette får detaljert informasjon om korleis det blir organisert på arbeidstaden.

Ofte stilte spørsmål om koronavaksinasjon

Vaksinering av 16 og 17-åringar

Viktig informasjon frå FHI om vaksine til ungdom 16 - 17 år (PDF, 54 kB)

Slik bestiller du time

Om du er i aldersgruppa 16 - 17 år skal du ha mottatt ein SMS frå c19.no.  I den finn du ei lenke til  nettstaden der du kan bestille vaksine. 

 • Logg inn med digital ID, til dømes BankID.
 • Trykk på "Bestill time for koronavaksinasjon"

Om du ikkje har digital ID, kan du be nokon som har det om å bestille til deg, bruk same lenken. På spørsmålet "Hvem bestiller du vaksinering for?" veljer de alternativet "For noen andre".

Du vil automatisk få tildelt time til dose to etter at du har tatt dose ein, anbefalt intervall mellom dosane er 8 - 12 veker.

Eigenerklæringsskjema

Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema når du møter for å få vaksine, det gjeld både for dose ein og to. Om du ikkje har moglegheit til å skrive ut skjema heime, kan du hente papirskjema på rådhuset, du finn dei i ei mappe som heng på veggen ved inngangsdøra.

Samtykke for dei som ikkje er fylt 16 år

Personar som har fylt 16 år er helserettsleg myndig og kan sjølv samtykke til vaksinering. Dei som er fødd i 2005, men enno ikkje har fylt 16 år, må ha samtykke frå den eller dei som har foreldreansvaret. Om de er to føresette må begge fylle ut og levere skjemaet. Det er ikkje nok at ein av dykk fyller ut på vegne av begge

Samtykkeskjema 

Eigenerklæringsskjema

Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema når du møter opp for å få vaksine, gjeld både for dose ein, to og tre.

Om du ikkje har moglegheit til å skrive ut skjema heime, finn du skjema i ei mappe som heng på veggen ved inngangsdøra til rådhuset.

Etterregistrering av vaksinar tatt i utlandet

Personar med norsk fødselsnummer eller d-nummer kan no få etterregistrert vaksinar som er tatt i utlandet. Etterregistrering gjeld kun vaksinar som er godkjende av det europeiske legemiddelbyrået EMA. 

Du kan kontakte fastlegen din eller kommunelegekontoret.

Du treng anten informasjon frå koronasertifikat utstedt i EU- eller EØS-området, eller anna truverdig vaksinasjonsdokumentasjon som vaksinedato, type og batchnummer. Dette er uavhengig av kvar i verda desse vaksinane er sett.

Kva kostar vaksinen?

Koronavaksinen er gratis, og utan eigenandel. Det er ikkje mogleg å betale for å rykke fram i vaksinasjonskøa. Sula kommune vil aldri be om betaling, kontonummer eller andre bankdetaljar- blir du tilbudt koronavaksine mot betaling og/eller for å rykke fram i køa, er det nokon som prøver å lure deg

Korleis skjer vaksineringa?

Dette bør tenke på før du møter opp

 • Hugs å ta med gyldig legitimasjon
 • Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema frå FHI.no (PDF, 521 kB)  Om du ikkje har moglegheit til å skrive ut skjema heime, finn du skjema i ei mappe som heng på veggen ved inngangsdøra til rådhuset.
 • Av omsyn til smittevern ber vi deg møte presis, ikkje for tidleg.
 • Ha på kle som gjer overarma di lett tilgjengeleg, for eksempel t-skjorte
 • Før vaksinasjonen blir du spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjonar på andre vaksiner du har fått tidlegare. Hugs å sei i frå om du er gravid, har allergi, brukar medisinar eller har andre helseproblemer.
 • Du skal vente i 20 minutt etter vaksinering. Hald deg roleg i setet ditt.

Du skal ikkje møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • Har forkjølingssymptom, feber over 38 grader eller andre teikn på infeksjonssjukdom
 • er i karantene eller ventar på svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med anna vaksine i løpet av dei 7 siste dagane
 • det har gått mindere enn 3 veker sidan du var ferdig med isoleringsperiode etter koronasjukdom

Gi beskjed så raskt som mogleg til kommunelegekontoret, vaksinasjonen vil då bli utsett.

Kvar foregår vaksinasjonen?

Koronavaksineringa i Sula kommune er lagt til Langevåg bedehus, O. A. Devoldvegen 7 i Langevåg. Med det antal vaksinar vi får no er det sett av ein dag i veka, onsdagar, til koronavaksinasjon.

På bildet under finn du ei oversikt over parkering, inngangar og utgangar. Du får beskjed i SMS om kvar du skal parkere, og kva inngang/utgang du skal bruke.
  

Har vaksinen biverknadar?

Vaksinene er testa i store studiar på mange tusen menneske. Vanlege biverknader, er:

 • Vondt på stikkstaden
 • At du blir trøytt
 • Hovudverk
 • Vondt i kroppen 
 • Frysningar og feber

Desse biverknadene er ubehagelege, men går over etter få dagar.

Uvanlege biverknader

Kontakt lege eller anna helsepersonell om du får uvanlege, kraftige, eller langvarige symptom etter vaksinasjon.

Er koronavaksinen trygg?

Vaksinene er grundig testa og godkjent for bruk. Alle vaksiner har biverknader, de fleste er milde og forbigåande. Sjølv om ein testar dei nye vaksinane grundig, vil ein aldri kunne sikre seg heilt mot sjeldne biverknadar som kan oppstå når vaksinen blir tatt i bruk i stor skala. Eventuelle biverknadar av dei nye vaksinane vil bli følgd nøye av legemiddelmyndigheitene, i tett samarbeid med andre land.

I Sula kommune vaksinerer vi med vaksinenen  Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

Information in other languages

Meir informasjon og nyttige lenker

Informasjon om Comirnaty på tegnspråk

I Sula kommune får innbyggarane tilbod om vaksine Comirnaty frå BioNTech og Pfizer. 

Kontakt

Sula kommunelegekontor
E-post
Telefon 70 19 91 60


Adresse:
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg

Kontortid:
Kvardagar 08:00 – 15:00

Telefontid:
Kvardagar unntatt tysdag 08:30 - 15:00
Tysdag 09:00 - 15:00