Sula kommune

Koronavaksinasjon i Sula kommune

Alle over 16 år blir anbefalt å ta koronavaksine. Barn 5 -15 år kan også vaksinerast hvis dei sjølve og deira føresette ønsker det.

Vaksinasjon vil i tillegg til å beskytte den som er vaksinert, også bidra til å redusere smittespreiing i samfunnet.

Det er frivillig og gratis for alle å ta vaksinen.

I Sula kommune vaksinerer vi med vaksinen Comirnaty frå BioNTech og Pfizer, ein vaksine som gir små biverknadar, men god beskyttelse.

Oppfriskingsdose til personar over 75 år

Frå og med 1. juli kom det nye nasjonale retningslinjer for koronavaksinasjon, alle personar over 75 år er no anbefalt å ta ei oppfriskingsdose.

Vaksinering etter prioritet

Mange kommunar vil ikkje ha nok vaksinar til å vaksinere alle no i starten, det gjeld også for Sula kommune. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalar derfor følgande prioriteringsrekkefølge

 1. Dei som bur på sjukeheimar, sårbare personar som er 75 år, og eldre med heimesjukepleie.
 2. Aldersgruppa 80 år og eldre
 3. Aldersgruppa 75 - 79  år

Planlagt vaksinering i Sula kommune

I Sula kommune er vaksineringa planlagt slik

Gruppe 1

I Sula kommune startar vi  med vaksinering av gruppe 1 denne veka (veke 27). Alle som er i denne gruppa, og som er busett i Sula kommune, vil bli kontakta direkte med spørsmål om dei vil ha ei 4. dose eller ikkje.

Gruppe 2

Personar i gruppe 2 kan ta kontakt med helsestasjonen på telefon 70 19 91 36 for å bestille seg time for vaksinering til tysdag 12. juli.  Om etterspørselen blir større en talet på tilgjengelege vaksinar vil vi sette opp ventelister. 

Gruppe 3

Når det gjeld tilbod til personar i gruppe 3, håper vi å vere klar til vaksinering i midten av august. 

Vaksinering av barn under 12 år

I Sula kommune er det helsestasjonen som har fått i oppgåve å vaksinere denne aldersgruppa.  Ta kontakt på telefon  70 19 91 36 for å bestille time. 

Det er BioNTech/Pfizer-vaksinen som vil bli brukt og den vil bli spesielt dosert for barn.

Les meir om vaksinering av barn og unge  på FHI sine sider

Samtykkeskjema for personar 16 år

Personar som har fylt 16 år er helserettsleg myndig og kan sjølv samtykke til vaksinering. Dei som enno ikkje har fylt 16 år, må ha samtykke frå den eller dei som har foreldreansvaret. Om de er to føresette må begge signere/sende inn skjema. 

Eigenerklæringsskjema

Hugs å ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema når du møter til vaksinetimen - gjeld alle tre dosane. 

Ofte stilte spørsmål om koronavaksinasjon

Etterregistrering av vaksinar tatt i utlandet

Personar med norsk fødselsnummer eller d-nummer kan no få etterregistrert vaksinar som er tatt i utlandet. Etterregistrering gjeld kun vaksinar som er godkjende av det europeiske legemiddelbyrået EMA. 

Du kan kontakte fastlegen din eller kommunelegekontoret.

Du treng anten informasjon frå koronasertifikat utstedt i EU- eller EØS-området, eller anna truverdig vaksinasjonsdokumentasjon som vaksinedato, type og batchnummer. Dette er uavhengig av kvar i verda desse vaksinane er sett.

Kva kostar vaksinen?

Koronavaksinen er gratis, og utan eigenandel. Det er ikkje mogleg å betale for å rykke fram i vaksinasjonskøa. Sula kommune vil aldri be om betaling, kontonummer eller andre bankdetaljar- blir du tilbudt koronavaksine mot betaling og/eller for å rykke fram i køa, er det nokon som prøver å lure deg

Korleis skjer vaksineringa?

Dette bør tenke på før du møter opp

 • Hugs å ta med gyldig legitimasjon
 • Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema frå FHI.no (PDF, 521 kB)  Om du ikkje har moglegheit til å skrive ut skjema heime, finn du skjema i ei mappe som heng på veggen ved inngangsdøra til rådhuset.
 • Av omsyn til smittevern ber vi deg møte presis, ikkje for tidleg.
 • Ha på kle som gjer overarma di lett tilgjengeleg, for eksempel t-skjorte
 • Før vaksinasjonen blir du spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjonar på andre vaksiner du har fått tidlegare. Hugs å sei i frå om du er gravid, har allergi, brukar medisinar eller har andre helseproblemer.
 • Du skal vente i 20 minutt etter vaksinering. Hald deg roleg i setet ditt.

Du skal ikkje møte opp til vaksinasjon dersom du har forkjølingssymptom, feber over 38 grader, eller andre teikn på infeksjonssjukdom.

 

Har vaksinen biverknadar?

Vaksinene er testa i store studiar på mange tusen menneske. Vanlege biverknader, er:

 • Vondt på stikkstaden
 • At du blir trøytt
 • Hovudverk
 • Vondt i kroppen 
 • Frysningar og feber

Desse biverknadene er ubehagelege, men går over etter få dagar.

Uvanlege biverknader

Kontakt lege eller anna helsepersonell om du får uvanlege, kraftige, eller langvarige symptom etter vaksinasjon.

Er koronavaksinen trygg?

Vaksinene er grundig testa og godkjent for bruk. Alle vaksiner har biverknader, de fleste er milde og forbigåande. Sjølv om ein testar dei nye vaksinane grundig, vil ein aldri kunne sikre seg heilt mot sjeldne biverknadar som kan oppstå når vaksinen blir tatt i bruk i stor skala. Eventuelle biverknadar av dei nye vaksinane vil bli følgd nøye av legemiddelmyndigheitene, i tett samarbeid med andre land.

I Sula kommune vaksinerer vi med vaksinenen  Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

Information in other languages

Meir informasjon og nyttige lenker

Informasjon om Comirnaty på tegnspråk

I Sula kommune får innbyggarane tilbod om vaksine Comirnaty frå BioNTech og Pfizer. 

Kontakt

Sula kommunelegekontor
E-post
Telefon 70 19 91 60


Adresse:
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg

Kontortid:
Kvardagar 08:00 – 15:00

Telefontid:
Kvardagar unntatt tysdag 08:30 - 15:00
Tysdag 09:00 - 15:00