Sula kommune

Koronavaksinasjon i Sula kommune

Her kan du bestill time, eller takke nei til vaksinering

Koronavaksinasjon i veke 24 (14. - 18.06.21)

Sula kommune får totalt 518 vaksinedosar av typen Comirnaty frå Pfizer BioNTech denne veka. 2 500 personar vil med det vere ferdig vaksinerte i Sula kommune, 3 538 har fått første dose.

I Sula kommune har alle som er født i 1976 eller tidlegare, fått SMS med beskjed om at dei er prioritert for koronavaksinasjon. Det vil sei at alle i målgruppgruppe 9, personar i alder 45 - 54 år, no har fått tilbod om vaksine. Helseavdelinga reknar med å starte vaksineringa av  målgruppe 10, alder 18-24 år og 40-44 år, allereie i slutten av juni. I tillegg vaksinerer vi personar i målgruppene 5-8.  

Du vil få ein SMS frå c19 når det er din tur. 

Det er ikkje lenger slik at helseavdelinga ringer deg om du ikkje responderer på SMS'en. Du er sjølv ansvarleg for å bestille time. Du vil ligge som prioritert, og ha moglegheit til å bestille time, heilt til du har bestilt time eller takka nei.

Bestill time for vaksinering her.

Om du ikkje ønsker å ta i mot tilbodet er det likevel viktig at du gir oss beskjed, følg same lenken som for bestilling, der er også eit alternativ for å takke nei. 

Om du er over 65 år, er i målgruppe 5 - 8, eller har fastlege i anna kommune og ikkje har høyrt frå oss, ber vi om at du tar kontakt på telefon 70 19 91 60. Det same gjeld om du tidlegare har takka nei til vaksine, men har ombestemt deg.

Vaksinering i Sula kommune er lagt til Langevåg bedehus, O. A. Devoldvegen 7 i Langevåg.  Av omsyn til smittevern ber vi om at du møter presis, ikkje for tidleg.

Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema (PDF, 547 kB) når du møter for å få vaksine, gjeld både for dose ein og to. Om du ikkje har moglegheit til å skrive ut skjema heime, kan du hente papirskjema på rådhuset, du finn dei i ei mappe som heng på veggen ved inngangsdøra.

Sula kommune er godt i gang med koronavaksinasjon av innbyggarane. Innbyggarar i Sula vil få tilbod om koronavaksine i samsvar med helsemyndigheitene sine anbefalingar og prioriteringar, så raskt og effektivt som det lar seg gjere. Vi er godt budd, og har god kapasitet til å gjennomføre vaksinering.

Sula kommune har ansvar for å vaksinere eigne innbyggarar, uavhengig av kva kommune den enkelte har fastlege i. Personar som er i alderen 65 + som bur i ei anna kommune, men har fastlege på Sula, kan ta kontakt med det legekontoret der dei har fastlege  for å avtale tidspunkt for vaksinering. 

Om du ikkje ønsker å ta vaksine

Det er frivillig å ta vaksinen, men vi anbefalar alle som får tilbod om vaksinering å ta den. Om du ikkje ønsker å ta i mot tilbodet er det viktig at du gir oss beskjed, følg same lenken som for bestilling, der er også eit alternativ for å takke nei.

Status for koronavaksinasjon

Ofte stilte spørsmål om koronavaksinasjon

Eigenerklæringsskjema

Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema når du møter opp for å få vaksine, gjeld både for dose ein og to.

Om du ikkje har moglegheit til å skrive ut skjema heime, finn du skjema i ei mappe som heng på veggen ved inngangsdøra til rådhuset.

Informasjon om Janssen-vaksinen

Janssen-vaksina er ikkje ein del av vaksinasjonsprgrammet. Helsedirektoratet og Legeforeningen anbefalar ikkje bruk av denne vaksinen. Legane i Sula har valt å å følge anbefalinga om å ikkje tilby slike konsultasjonar.

Begrunning

I Noreg er smitterisikoen så låg at Helsedirektoratet meiner at risikoen for alvorlege biverknader av Janssen-vaksinen er større enn fordelane ved å ta vaksinen.

Alle får snart vaksine i det vanlege vaksinasjonsprogrammet

I følge Folkehelseinstituttet sine berekningar vil alle over 18 år får tilbod om minst éin vaksine i vaksinasjonsprogrammet i løpet av sommaren 2021. Det vil derfor kun vere nokre veker å spare på å ta Janssen-vaksinen, sjå FHIs vaksinasjonskalender

Kven får vaksina først og kva er prioriteringsrekkefølga

Kven som blir prioritert for å få vaksinen er bestemt på sentralt hald, og vil i nokon grad avhenge av smittesituasjonen. Slik smittesituasjonen er no skal følgande grupper prioriterast:

Prioritert rekkefølge for vaksinasjon:

1. Bebuarar på sjukeheim
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år OG personar mellom 18 og 64 år med disse sjukdomane/tilstandane:

• organtransplantasjon
• immunsvikt
• hematologisk kreftsykdom siste fem år
• annan aktiv kreftsykdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft
• nevrologiske sjukdom eller muskelsjukdom som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon
• kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med desse sjukdomane/tilstandane:

• Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsatt leverfunksjon
• Immundempande behandling ved autoimmune sjukdomar
• Diabetes
• Kronisk lungesjukdom
• Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høgare)
• Demens
• Kroniske hjerte- og karsjukdomar (med unntak av høgt blodtrykk)
• Hjerneslag
• Annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom som ikkje er nevnt i lista over kan også gje auka risiko for alvorleg sjukdom og død av covid-19. Dette blir vurdert individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med same sjukdomar/tilstandar som er listet opp i pkt. 5
7. Alder 18-44 år med same sjukdomar/tilstandar som er listet opp i pkt. 5
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år
10. Alder 18-24 år og 40-44 år
11. Alder 25-39 år

Nedre aldersgrense for koronavaksinasjonsprogrammet er frå fylte 18 år, det vil sei at du ikkje får tilbod om vaksine før du har fylt 18 år. Unntak er ungdom 16-17 år med høg risiko for alvorleg sjukdom

Les meir om prioriteringar på Folkehelseinstituttet sine heimesider.

 

Korleis veit kommunen at eg er i ei risikogruppe?

Det er fastlegen/legekontoret som plasserer deg i rett gruppe for prioritering ut i frå dei helseopplysningane vi har på deg.

Om du er i alderen 18 - 64 år, og har ein av sjukdomane som er nemnt i punkt 4, kan du gå inn på helsenorge.no og sende ei kort melding til fastlegen din. Har du til dømes fått behandling på sjukehuset den siste tida, er det ikkje sikkert at diagnosen er registret i fastlegen sitt system enno.

Har du sjukdom/tilstand som nemnt i punkt 5, som du ikkje har hatt oppfølging med fastlegen din på, kan du også melde frå om dette på helsenorge.no 

Når vil eg få vaksinen?

Sula kommune er godt i gang med koronavaksinasjon av innbyggarane. Innbyggarar i Sula vil få tilbod om koronavaksine i samsvar med helsemyndigheitene sine anbefalingar og prioriteringar, så raskt og effektivt som det lar seg gjere.

Mange lurer på når det er deira tur til å få vaksine, men vi veit sjølve berre kor mange vaksinedosar vi får to veker fram i tid, og har derfor ikkje moglegheit til å gi informasjon utover det.

Det er ikkje nødvendig å ringe legekontora for å bestille time. Du får ein SMS frå oss når det er din tur. 

Status for koronavaksinasjon

 

 

Vaksinering av studentar som skal studere i utlandet

Er du student og skal studere utlandet til hausten? Om du fyller ut skjemaet under vil du kunne bli prioritert for koronavaksinasjon.

Skjema for  koronavaskinasjon til studentar som skal studere i utlandet.

Vaksinering av sjøfolk

Sjøfolk skal ikkje prioriterast opp som gruppe.  Det blir likevel opna for at kommunane kan, hvis dei sjølv finn det mogleg, finne praktiske løysingar for at det enkelte sjøfolk kan rekke å få begge dosane før påmønstring.  Dette for å hindre at dei blir vesentleg forsinka som følge av sitt fråver frå landet.

Om du arbeider til sjøs ber vi om at du tar kontakt med helseavdelinga på telefon 70 19 91 60 når du ser at vi i nærmar oss vaksinering for di aldersgruppe. Status for vaksinering i Sula kommune.

Kva må eg gjere for å få vaksinen?
 • Du vil få ein SMS frå c19 med beskjed om at det er din tur å få koronavaksinasjon, i den finn du ei lenke til c19.no, nettstaden der du kan bestille vaksine. 
 • Det er c19 som er avsendar av SMS'ane. Vaksina er gratis, om du får ein SMS med krav om førehandsbetaling eller andre økonomiske opplysningar, er den ikkje frå oss.
 • Før du bestiller time til vaksinasjon kan det vere lurt å lese gjennom Sjekkliste til deg som har fått tilbod om koronavaksinasjon. (PDF, 758 kB)
 • Logg inn med digital ID, til dømes BankID.
 • Trykk på "Bestill time for koronavaksinasjon".
 • Fyll ut skjemaet. Merk at du også kan bestille vaksinasjon for andre, for eksempel om du er pårørande til ein som ikkje klarer det sjølv.
 • Du får automatisk tildelt ein time, du kan ikkje velje tidspunkt sjølv. Om timen ikkje passar  du ta kontakt med kommunelegekontoret på telefon 70 19 91 60
 • Du får ei kvittering på bestillinga di med beskjed om tidspunkt for timen, kvar du skal parkere, samt kva for du inngang du skal bruke, og kva for avlukke du skal gå til. Oppmøtestad er Langevåg bedehus, sjå bilete nedst i artikkelen.
 • Du vil få ei påminning på SMS dagen før timen.

Når bør du ta kontakt med oss?

 • Om du er over 65 år, er 18 - 64 år med underliggande sjukdom, eller har fastlege i anna kommune og ikkje har høyrt frå oss, ber vi om at du tar kontakt på telefon 70 19 91 60. Det same gjeld om du tidlegare har takka nei til vaksine, men har ombestemt deg.
 • Sjøfolk skal ikkje prioriterast opp som gruppe.  Det blir likevel opna for at kommunane kan, hvis dei sjølv finn det mogleg, finne praktiske løysingar for at det enkelte sjøfolk kan rekke å få begge dosane før påmønstring.  Dette for å hindre at dei blir vesentleg forsinka som følge av sitt fråver frå landet. Om du arbeider til sjøs ber vi om at du tar kontakt med helseavdelinga på telefon 70 19 91 60 når du ser at vi i nærmar oss vaksinering for di aldersgruppe. Status for vaksinering i Sula kommune.
 • Er du student og skal studere utlandet til hausten? Om du fyller ut skjemaet i lenken vil du kunne bli prioritert for koronavaksinasjon. Skjema for  koronavaskinasjon til studentar som skal studere i utlandet.

 

Kva kostar vaksinen?

Koronavaksina og vaksinasjonen er gratis, ingen treng å oppgi betalingsinformasjon i forbindelse med vaksinasjonen.

Korleis skjer vaksineringa?

Vaksina skal gis to gongar med nokre vekers mellomrom. Du vil få tidspunkt for dose 2 når du tar dose 1.

Dette bør tenke på før du møter opp

 • Hugs å ta med gyldig legitimasjon
 • Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema frå FHI.no (PDF, 521 kB)  (PDF, 547 kB) Om du ikkje har moglegheit til å skrive ut skjema heime, finn du skjema i ei mappe som heng på veggen ved inngangsdøra til rådhuset.
 • Av omsyn til smittevern ber vi deg møte presis, ikkje for tidleg.
 • Ha på kle som gjer overarma di lett tilgjengeleg, for eksempel t-skjorte
 • Før vaksinasjonen blir du spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjonar på andre vaksiner du har fått tidlegare. Hugs å sei i frå om du er gravid, har allergi, brukar medisinar eller har andre helseproblemer.
 • Du skal vente i 20 minutt etter vaksinering. Hald deg roleg i setet ditt.

Du skal ikkje møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • Har forkjølingssymptom, feber over 38 grader eller andre teikn på infeksjonssjukdom
 • er i karantene eller ventar på svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med anna vaksine i løpet av dei 7 siste dagane
 • det har gått mindere enn 3 veker sidan du var ferdig med isoleringsperiode etter koronasjukdom
 • er gravid utan å tilhøyre risikogruppe for alvorleg koronasjukdom.

Gi beskjed så raskt som mogleg til kommunelegekontoret, vaksinasjonen vil då bli utsett.

Kvar foregår vaksinasjonen?

Koronavaksineringa i Sula kommune er lagt til Langevåg bedehus, O. A. Devoldvegen 7 i Langevåg.

På bildet under finn du ei oversikt over parkering, inngangar og utgangar. Du får beskjed i SMS om kvar du skal parkere, og kva inngang/utgang du skal bruke.
Klikk for stort bilete  

Har vaksinen biverknadar?

Vaksinene er testa i store studiar på mange tusen menneske. Vanlege biverknader, er:

 • Vondt på stikkstaden
 • At du blir trøytt
 • Hovudverk
 • Vondt i kroppen 
 • Frysningar og feber

Desse biverknadene er ubehagelege, men går over etter få dagar.

Uvanlege biverknader

Kontakt lege eller anna helsepersonell om du får uvanlege, kraftige, eller langvarige symptom etter vaksinasjon.

Er koronavaksinen trygg?

Vaksinene er grundig testa og godkjent for bruk. Alle vaksiner har biverknader, de fleste er milde og forbigåande. Sjølv om ein testar dei nye vaksinane grundig, vil ein aldri kunne sikre seg heilt mot sjeldne biverknadar som kan oppstå når vaksinen blir tatt i bruk i stor skala. Eventuelle biverknadar av dei nye vaksinane vil bli følgd nøye av legemiddelmyndigheitene, i tett samarbeid med andre land.

I Sula kommune vaksinerer vi med vaksinenen  Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

Korleis blir koronavaksiner godkjende?

 

Information in other languages

Meir informasjon og nyttige lenker

Informasjon om Comirnaty på døvespråk

I Sula kommune får innbyggarane tilbod om vaksine Comirnaty frå Pfizer og BionTech.