Sula kommune

Koronavaksinasjon i Sula kommune

Sula kommune er godt i gang med vaksinering med 3. dose til personar personar over 65 år. Over halvparten er allereie ferdig vaksinert. Alle i denne målgruppa, og som tok dose to for minst 5 månadar sidan, kan få tilbod om ei oppfriskingsdose før jul. 

Bestill time om

 • du er over 65 år og det er minst 5 månader sidan du fekk dose 2
 • du er mellom 12 og 17 år 
 • du har alvorleg nedsett immunforsvar 
 • du ikkje har tatt vaksinen enno

Bestill time på c19.no eller ring kommunelegekontoret på 70 19 91 60 (tasteval 1).

I Sula kommune vaksinerer vi med vaksinen Comirnaty frå BioNTech og Pfizer, ein vaksine som gir små biverknadar, men god beskyttelse.

Hugs å ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema når du møter til vaksinetimen - gjeld alle tre dosane. Om du ikkje har moglegheit til å skrive ut skjema heime, finn du skjema i ei mappe som heng på veggen ved inngangsdøra til rådhuset.

Vi vaksinerer no følgande grupper

Personar med alvorleg nedsett immunforsvar

Personar med alvorleg nedsett immunforsvar skal ha ei tredje dose med koronavaskinasjon. Det skal vere minst 4 veker mellom andre og tredje dose.

Desse er delt inn i to grupper. 

Alle som er i ei av desse gruppene kan ringe kommunelegekontoret for å bestille time. Om du er i tvil om du er i ei av desse gruppene kan du kontakte fastlegen din for å få ei avklaring.

Oppfriskingsdose til personar over 65 år

Helseavdelinga sender no ut SMS til dei som skal ha tilbod om ei oppfriskningsdose med koronavaksine. Dette gjeld personar som er 65 år og eldre.

Vaksinasjondagar

Vaksinasjon med oppfriskningsdose koronavaksine er planlagt onsdag 10. og 17.
Det skal gå minst 5 månadar mellom andre og tredje dose med koronavaksine, og minst ei veke mellom tredje dose og influensavaksine. NB! Gjeld ikkje ved nedsett immunforsvar, då skal det gå fire veker mellom andre og tredje dose med koronvaksine.

Priorteringsrekkefølge

Priorteringsrekkefølga er bestemt av sentrale myndigheiter og vil vere den same som for dei to første dosane

 1. Alder 85 år +
 2. Alder  75 - 84 år
 3. Alder 65 - 74 år

Vi vaksinerer etter fødseldato, dei eldste først i kvar av gruppene.

Når det er din tur vil du få ein SMS frå  c19.no om at du kan gå inn og bestille deg time, du vil få tildelt den første ledige timen. Om du ikkje har mottatt SMS, men er i målgruppa og ønsker vaksine, kan du ringe kommunelegekontoret på 70 19 91 60 (tasteval 1).

Hjelp til å bestille time

Om du er pårørande til ein person som er priortert for ei tredje dose ber vi om at du følger med og eventuelt hjelpe til med å bestille time om vedkomande synest det er vanskeleg. 

Om du ikkje har nokon du kan spørre om hjelp kan du ringe servicetorget på rådhuset,  telefon 70 19 91 00, så kan dei hjelpe deg å bestille time. 

Vaksine til gravide

Det er opna for at gravide i 2. og 3. trimester kan få vaksine. Ta eventuelt kontakt med kommunelegekontoret på telefon 70 19 91 60 for å bestille time.

Uvaksinerte

Ansvaret for å beskytte seg mot viruset er no den enkelte sitt ansvar, det gjer ein best ved å ta vaksinen. Om du av ulike grunnar ikkje har tatt vaksinen enno oppmodar vi deg til å bestille time for vaksinasjon.

Om du enno ikkje har respondert på SMS frå c19.no ber vi om at du følger lenken og bestiller time på nett.  

Om du har takk nei, eller avbestilt time tidlegare kan du ta kontakt med kommunelegekontoret på 70 19 91 60 (tasteval 1) for å bestille time.

Kø og ventetid på telefonen

Om du har generelle spørsmål om vaksinasjon i Sula kommune kan du ringe servicetorget på telefon 70 19 91 00 . For endring av tildelte timar må du kontakte kommunelegekontoret på telefon 70 19 91 60 (tasteval 1)

Det er til tider stor pågang på telefonen til kommunelegekontoret. Ikkje legg på om det er lang kø, du kan bruke tilbakeringfunksjonen, du misser ikkje plassen din i køa.

Ofte stilte spørsmål om koronavaksinasjon

Vaksinering av 16 og 17-åringar

Viktig informasjon frå FHI om vaksine til ungdom 16 - 17 år (PDF, 54 kB)

Slik bestiller du time

Om du er i aldersgruppa 16 - 17 år skal du ha mottatt ein SMS frå c19.no.  I den finn du ei lenke til  nettstaden der du kan bestille vaksine. 

 • Logg inn med digital ID, til dømes BankID.
 • Trykk på "Bestill time for koronavaksinasjon"

Om du ikkje har digital ID, kan du be nokon som har det om å bestille til deg, bruk same lenken. På spørsmålet "Hvem bestiller du vaksinering for?" veljer de alternativet "For noen andre".

Du vil automatisk få tildelt time til dose to etter at du har tatt dose ein, anbefalt intervall mellom dosane er 8 - 12 veker.

Eigenerklæringsskjema

Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema når du møter for å få vaksine, det gjeld både for dose ein og to. Om du ikkje har moglegheit til å skrive ut skjema heime, kan du hente papirskjema på rådhuset, du finn dei i ei mappe som heng på veggen ved inngangsdøra.

Samtykke for dei som ikkje er fylt 16 år

Personar som har fylt 16 år er helserettsleg myndig og kan sjølv samtykke til vaksinering. Dei som er fødd i 2005, men enno ikkje har fylt 16 år, må ha samtykke frå den eller dei som har foreldreansvaret. Om de er to føresette må begge fylle ut og levere skjemaet. Det er ikkje nok at ein av dykk fyller ut på vegne av begge

Samtykkeskjema 

Eigenerklæringsskjema

Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema når du møter opp for å få vaksine, gjeld både for dose ein, to og tre.

Om du ikkje har moglegheit til å skrive ut skjema heime, finn du skjema i ei mappe som heng på veggen ved inngangsdøra til rådhuset.

Etterregistrering av vaksinar tatt i utlandet

Personar med norsk fødselsnummer eller d-nummer kan no få etterregistrert vaksinar som er tatt i utlandet. Etterregistrering gjeld kun vaksinar som er godkjende av det europeiske legemiddelbyrået EMA. 

Du kan kontakte fastlegen din eller kommunelegekontoret.

Du treng anten informasjon frå koronasertifikat utstedt i EU- eller EØS-området, eller anna truverdig vaksinasjonsdokumentasjon som vaksinedato, type og batchnummer. Dette er uavhengig av kvar i verda desse vaksinane er sett.

Kva kostar vaksinen?

Koronavaksinen er gratis, og utan eigenandel. Det er ikkje mogleg å betale for å rykke fram i vaksinasjonskøa. Sula kommune vil aldri be om betaling, kontonummer eller andre bankdetaljar- blir du tilbudt koronavaksine mot betaling og/eller for å rykke fram i køa, er det nokon som prøver å lure deg

Korleis skjer vaksineringa?

Vaksinen skal giast to gongar med nokre vekers mellomrom.  Du vil få tidspunkt for dose 2 når du tar dose 1.

Dette bør tenke på før du møter opp

 • Hugs å ta med gyldig legitimasjon
 • Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema frå FHI.no (PDF, 521 kB)  Om du ikkje har moglegheit til å skrive ut skjema heime, finn du skjema i ei mappe som heng på veggen ved inngangsdøra til rådhuset.
 • Av omsyn til smittevern ber vi deg møte presis, ikkje for tidleg.
 • Ha på kle som gjer overarma di lett tilgjengeleg, for eksempel t-skjorte
 • Før vaksinasjonen blir du spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjonar på andre vaksiner du har fått tidlegare. Hugs å sei i frå om du er gravid, har allergi, brukar medisinar eller har andre helseproblemer.
 • Du skal vente i 20 minutt etter vaksinering. Hald deg roleg i setet ditt.

Du skal ikkje møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • Har forkjølingssymptom, feber over 38 grader eller andre teikn på infeksjonssjukdom
 • er i karantene eller ventar på svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med anna vaksine i løpet av dei 7 siste dagane
 • det har gått mindere enn 3 veker sidan du var ferdig med isoleringsperiode etter koronasjukdom
 • er gravid utan å tilhøyre risikogruppe for alvorleg koronasjukdom.

Gi beskjed så raskt som mogleg til kommunelegekontoret, vaksinasjonen vil då bli utsett.

Kvar foregår vaksinasjonen?

Koronavaksineringa i Sula kommune er lagt til Langevåg bedehus, O. A. Devoldvegen 7 i Langevåg. Med det antal vaksinar vi får no er det sett av ein dag i veka, onsdagar, til koronavaksinasjon.

På bildet under finn du ei oversikt over parkering, inngangar og utgangar. Du får beskjed i SMS om kvar du skal parkere, og kva inngang/utgang du skal bruke.
  

Har vaksinen biverknadar?

Vaksinene er testa i store studiar på mange tusen menneske. Vanlege biverknader, er:

 • Vondt på stikkstaden
 • At du blir trøytt
 • Hovudverk
 • Vondt i kroppen 
 • Frysningar og feber

Desse biverknadene er ubehagelege, men går over etter få dagar.

Uvanlege biverknader

Kontakt lege eller anna helsepersonell om du får uvanlege, kraftige, eller langvarige symptom etter vaksinasjon.

Er koronavaksinen trygg?

Vaksinene er grundig testa og godkjent for bruk. Alle vaksiner har biverknader, de fleste er milde og forbigåande. Sjølv om ein testar dei nye vaksinane grundig, vil ein aldri kunne sikre seg heilt mot sjeldne biverknadar som kan oppstå når vaksinen blir tatt i bruk i stor skala. Eventuelle biverknadar av dei nye vaksinane vil bli følgd nøye av legemiddelmyndigheitene, i tett samarbeid med andre land.

I Sula kommune vaksinerer vi med vaksinenen  Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

Information in other languages

Meir informasjon og nyttige lenker

Informasjon om Comirnaty på tegnspråk

I Sula kommune får innbyggarane tilbod om vaksine Comirnaty frå BioNTech og Pfizer. 

Kontakt

Sula kommunelegekontor
E-post
Telefon 70 19 91 60


Adresse:
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg

Kontortid:
Kvardagar 08:00 – 15:00

Telefontid:
Kvardagar unntatt tysdag 08:30 - 15:00
Tysdag 09:00 - 15:00