Sula kommune

Offentleg ettersyn av planstrategien 2020 - 2023 for Sula kommune

Det faste utvalet for plansaker vedtok i sak 133/20, i samsvar med plan- og

bygningslova §10-1, at forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 vert lagt ut til

offentleg ettersyn.

Forslag til planstrategi er tilgjengeleg på kommunens heimesider.

Merknader til planen skal vere skriftlege og sendast Sula kommune, Postboks 280,

6039 Langevåg, innan 15.02.2021.

 

Planstrategi 2020-2023 (PDF, 2 MB)