Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Reguleringsplan for Storevatnet - 1. gongs offentleg høyring

Del av Gnr. 76 bnr. 3 mfl. Regulerings plan for Storevatnet/Rabben:P-048/20.

P-048/20 Vedtak 

Med heimel i plan og bygningslova (2008) § 12-10 vedtek «Det faste utvalet for plansaker» å legge forslag til reguleringsplan for Storevatnet ut til 1.gongs offentleg høyring og ettersyn i 6 veker. Plankart og planbeskrivelse er datert 19.12.2019. og føresegner datert 30.01.2020. Plan id:2018000482.

Formål

Formålet med planen er å leggje til rette for: utbygging av frittliggande bustadbebyggelse, tilkomst og parkering til desse. Totalt 3 tomter og maksimalt 4 nye bueinheiter. Maks BYA 30%.

Berørte myndigheiter og naboar vert varsla med brev.

Vedlegg

Merknadar

Merknader til planen skal vere skriftleg og skal sendast Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg ev. post@sula.kommune.no innan 25.06.2020.

Kontakt

Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon 70 19 91 17