Sula kommune

Utvida høyringsfrist for områdeplan for Langevåg sentrum

Det har kome inn ønskje frå offentlege instansar og private aktørar om behov for lengre tid til å sette seg inn i plandokumenta. Høyringsfrist når det gjeld 1.gongs offentleg ettersyn for «Områdeplan for Langevåg sentrum»,  blir derfor utvida. Ny frist  er fredag 24.januar 2020.

Plandokumenta finn du her:

https://www.sula.kommune.no/tenester/politikk-planar-og-dokumentinnsyn/planar-under-arbeid/sentrumsplan/