Sula kommune

Varsel om oppstart av planarbeid for gnr 92 bnr 170 m.fl. - Holsneset - Industriareal

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at det igangsettes
planarbeid for gnr. / bnr. 92/170 m.fl. på Holsneset, i Sula kommune.

Arbeidet utføres av Olset AS på vegne av Holen Næringspark AS og Arcinvest AS.

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt, og er på ca. 35,5 daa. Området er
avgrenset av sjø i øst, industri mot sør, boliger mot vest og naustområde mot nord. Området har i dag tilkomst fra RV 657, via Holsvegen og Futevegen.

Frist for innspill er satt til 22.10.20.

Her finn du samla oppstartsmelding. (PDF, 1023 kB)

Kontakt

Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon 70 19 91 17