Vedtatte reguleringsplanar

I møte 04. mai 2023 gjorde Sula kommunestyr vedtak om eigengodkjenning av fleire reguleringsplanar i Sula kommune.

Vedtaka er heimla i plan og bygningslova av 2008 §12-12

Eigengodkjende planar

Klage

Vedtak om eigengodkjenning er eit enkeltvedtak som kan klagast på, i henhold til Plan og bygningslova § 1-9.
Klage skal sendast skriftleg til Sula kommune. Fristen for å klage på vedtaket er sett til 07.06.2023.

Krav om innløysing eller erstatning

Krav om innløysing eller erstatning etter plan og bygningslova §§ 15-2 og 15-3, må vere lagt fram for kommunen seinast tre år etter denne kunngjeringa.

Kontakt

Cecilie Solli
Einingsleiar for Plan, byggesak og geodata
E-post
Telefon 90 55 60 60