Ny arealplan 2015 -2025


 

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 30. april 2015 sak nr 027/15 Kommuneplanens arealdel for Sula kommune 2015-2025. Planen omfattar heile kommunen, og vedtaket opphevar arealplanen av 29.06.2006.   To motsegner gjekk til departmentet for avgjerd.

Brev frå KMD (PDF, 10 MB),  03.04.2017:

Kommunal- og  moderniseringsdepartementet  endrar  Sula  kommune  sitt  vedtak  av arealdelen  av   kommuneplanen  2015—2025.  Endringa  inneber  at  den  generelle  føresegna om  naust  opnar  for  storleik  inntil  60  m2  i  grunnflate.  I  reguleringsplan  kan  det  etter konkret  vurdering  godkjennast  større  naust  enn  fastsett  i  kommuneplan.  Ei  generell føresegn  om  at  naust  kan  ha  storleik  på  80  m2  i grunnflate  er  uheldig  for  omsynet  til strandsona  og  ålmenta.  Vidare  stadfestar  departementet  bustadområde  for  ein  til  to bustader  i  100-metersbeltet  mot  sjøen  ved  Haneneset/Rørstad.

Planen omfattar planomtale, plankart, føresegner, konsekvensvurdering, temakart, ROS-analyse, oversikt natur og miljø.

 

Når det gjeld klage er kommuneplanens arealdel å sjå som forskrift utan klagerett, jf. plan- og bygningslova § 1-9 

 

 

Kommunens arealplan vedtatt 30.04.2015

 

-----------------------------

Arealplan forslag - til sluttbehandling:

 

-------------------------

Innkomne merknader etter 2. gongs høyring:

 

Innspel etter 2. gongs høyring -arealplan
Innspel etter 2. gongs høyring -arealplan
Oversiktskart private merknader  
1S. AakreDokument (PDF, 241 kB)
2R. HelgesenDokument (PDF, 36 kB)
3G.A. JarnesDokument (PDF, 189 kB)
4K. VeddengDokument (PDF, 463 kB)
5Langevåg ILDokument (PDF, 114 kB)
6J. DahlDokument (PDF, 368 kB)
6R. StrandabøDokument (PDF, 198 kB)
7R. HelgesenDokument (PDF, 37 kB)
8Bolvika VelDokument (PDF, 827 kB)
9S. TomrenDokument (PDF, 2 MB)
10F. TørlenDokument (PDF, 528 kB)
11P.VeddeDokument (PDF, 254 kB)
OFFENTLEGE INSTANSAR
NVEDokument (PDF, 324 kB)
KystverketDokument (PDF, 260 kB)
ÅRIMDokument (PDF, 676 kB)
FiskeridirektoratetDokument (PDF, 605 kB)
Statens vegvesenDokument (PDF, 377 kB)
Møre og Romsdal fylkeskommuneDokument (PDF, 223 kB)
FylkesutvaletDokument (PDF, 200 kB)
FylkesmannenDokument (PDF, 487 kB)
Oversikt motsegnKart (PDF, 237 kB)

 

--------------------------------------------------------

 

 Arealdelen til kommuneplanen for Sula kommune- offentleg ettersyn

I medhald til plan- og bygningslova § 11-14,  har det faste utvalet for plansaker i møte 20.01.15, vedtatt å legge forslag  til ny revidert arealdel til kommuneplanen ut til 2. gongs offentleg ettersyn i tida 21.01.15 - 28.02.15.

2. GONGS HØYRING

Etter 1. gongs høyring har det kome inn mange merknader/innspel. Det har blitt så mange endringar at planen må ut på ei ny høyring.

Eventuelle merknader til planen må vere skriftleg og skal sendast til Sula kommune, postboks 280, 6039 Langevåg. Merknadsfristen er sett til 28.02.2015.

Plankart m.m.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------

1. GONGS HØYRING

 

Arealdelen til kommuneplanen inneheld mål og retningsliner for arealbruken og omfattar utbyggingsområde (bustad, næring, industri, hytte, naust, skular, barnehagar m.v.), vegsystem, landbruks-, natur- og friluftsområde.

Plandokument og kart er også lagt ut til gjennomsyn på rådhuset og biblioteket i Langevåg.

Eventuelle merknader til planen må vere skriftleg og skal sendast til Sula kommune, postboks 280, 6039 Langevåg. Merknadsfristen er sett til 15.08.2014.

Plankart m.m.:

 

Dei ulike innspela til arealplanen finn du her.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her