Søknad om spelemidlar inkl. søknad om førehandsgodkjenning av planar må sendast kommunen seinast 15. oktober 2017. Meir informasjon er å finne under Kultur og fritid.

Ver merksam på at det lanserast ny portal for anleggsregister og søknad til nærmiljø- og idrettsanlegg frå 1. oktober. Det kan ikkje sendast inn søknad før portalen er lansert. For kulturbygg blir portalen opna 1. desember.  Sjå meir om nytt anleggsregister og søknadsskjema på Kulturdepartementet sine sider.

Spørsmål kan rettast til kulturleiar, tlf. 70199100, e-post: ingunn.krosby@sula.kommune.no

Arbeidsgruppa for reduksjon i driftsutgifter 2018- 2020 (ARDU) 19.09.17, rådhuset, møterom 4.etg. kl.15.00. Det er vert ikkje sendt ut eiga sakliste til møtet. Bjørn Brox frå Framsikt vil presentere analyse av Sula kommune og rapporten utdelt i møtet. 

Samlefil - Det faste utvalet for plansaker 19.09.17 (PDF, 14 MB), rådhuset, møterom 4.etg. ca.kl. 17.00

Samlefil - Formannskapet 19.09.17 (PDF, 12 MB), rådhuset, møterom 4.etg. Møtet tar til etter møta i ARDU og planutvalet. 

Molværsvegen 17

Sula kommune ved Bukollektiva inviterer til omvisning i det nye bygget i Langevåg, Molværsvegen 17.

Torsdag 21. september 13.00 - 14.00.

Velkomen! 

Det blir ledig fleire omsorgsbustader i Sula. Bustadane skal tildelast til eldre, funksjonshemma eller andre med behov for tilrettelagt bustad. Det er Inntaksutvalet i Sula som tildeler omsorgsbustader.

Det er ikkje knytt personale til bustadane og naudsynt hjelp blir gitt av heimetenestene.  Vi gjer merksam på at det kan søkjast om bustøtte frå Husbanken.

Har du behov for ytterlegare informasjon om bustadane, kan du kontakte Servicetorget på rådhuset, tlf 70 19 91 00 eller Tiltakskontoret på tlf. 70 19 82 24.

Bilde planområde gnr 74 bnr 114 med fleire.jpg

I medhald av plan- og bygningslovens §§ 121, 3, 8 og 14 varslast det om oppstart av detaljregulering for Gnr 74 Bnr 114, med fleire.

Planområdet

Hovuddelen av området vart endra i forrige rullering av kommuneplanens sin arealdel (2015) og er no satt av til framtidig offentleg eller privat tenesteyting. Tidlegare var dette regulert til bustadføremål i den eldre reguleringsplanen Rørstad Vestre, planid 7.06. Øvrig areal er fortsatt regulert gjennom den eldre reguleringsplanen Rørstad Vestre, med formål som veggrunn og gangveg.

Planutvalet vedtok på møte den 22.08.2017 i sak 068/17, med heimel i § 12-10 i Plan- og bygningslova, å leggje forslag til detaljregulering for Sjukenesstranda ut til 1. gongs offentleg ettersyn. Føremålet med reguleringa er ein samanhengande plan for eksisterande næringsområde samt framtidig utvidingsområde. Plankart og saksdokument vert lagt ut til offentleg ettersyn i tidsrommet: 07.09. – 27.10.2017 på Sula rådhus og på internettsidene til Sula kommune.  

Merknader til planen skal vere skriftleg og skal sendast: Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg, innan 27.10.2017.

Saksframlegg:

https://www.sula.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017012647&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=254&

 Vedtak i planutvalet  (PDF, 290 kB)

Kulturplanen vart vedtatt i Sula kommunestyre 15.6.17, K-sak 052/17. Planen er retningsgivande for kommunen sitt arbeid på kulturområdet. Det er sett fokus på innsatsområde, med underliggande målområde.
I vedlegg 1(tiltaksplanen), er det knytt tiltak til kvart av målområda. Tiltaksplanen skal rullerast årleg.

Kulturplan 2017 - 2021 (PDF, 2 MB)

Frå 10.august kan du førehandsrøyste på rådhuset i Langevåg, opningstida er 08.00-15.30.

Ta gjerne med valkortet, då sparar du tid. Hugs legitimasjon!

Passar det ikkje å møte i arbeidstida? Siste veka før valdagen 11.september vil servicetorget halde ettermiddagsope for førehandsrøysting!

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her