Samlefil, Fagutvalet for oppvekst nr. 3/17 (PDF, 9 MB), tysdag 25.04.17. Måseide skule kl. 18.00*

Samlefil, Fagutvalet for kultur og folkehelse nr 3/17 (PDF, 10 MB), onsdag 26.04.17, Rådhuset 4.etg. kl. 18.00

Samlefil, Fagutvalet for teknisk område nr 3/17 (PDF, 8 MB), onsdag 26.04.17, Rådhuset 1.etg. kl. 18.00

Samlefil, Fagutvalet for helse og sosial nr 3/17 (PDF, 20 MB), torsdag 27.04.17, Molvær senter kl. 18.00*

*Merk møtestad for to av utvala.

Du kan også lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati.


Søknad skal skrivast på elektroniske skjema. Frist: 1. mai.

Ver merksam på at retningsliner for tilskot til leikeplassar er endra noko frå i fjor, og at søknadsfristen for tilskot til tiltak innafor nærmiljø- og friluftsliv (stier, badeplassar, etc) er endra frå hausten, til 1. mai.

Søknadsskjema og informasjon om tilskotsordningar på kulturområdet finn du under menypunktet Kultur og fritid>tilskotsordningar.

Sula kommune inviterer til folkemøte vedkomande ny skulestrukttur for Fiskarstrand og Mauseidvåg krins.

Stad:  Bedehuset i Mauseidvåg
Dag:  Torsdag 04. mai 2017
Tid:   17.00  - 19.00

Møtet er meint som eit informasjons- og dialogmøte.

Der vil vere eit politikerpanel. Ordførar, rådmann og kommunalsjef for oppvekst med fleire vil og vere til stades.

Norconsult vil orientere om rapporten (PDF, 22 MB) dei har utarbeidd.

NB! Møtet gjeld begge krinsane, det blir ikkje halde eige møte i Fiskarstrand krins!


 

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 30. april 2015 sak nr 027/15 Kommuneplanens arealdel for Sula kommune 2015-2025. Planen omfattar heile kommunen, og vedtaket opphevar arealplanen av 29.06.2006.   To motsegner gjekk til departmentet for avgjerd.

Brev frå KMD (PDF, 10 MB),  03.04.2017:

Kommunal- og  moderniseringsdepartementet  endrar  Sula  kommune  sitt  vedtak  av arealdelen  av   kommuneplanen  2015—2025.  Endringa  inneber  at  den  generelle  føresegna om  naust  opnar  for  storleik  inntil  60  m2  i  grunnflate.  I  reguleringsplan  kan  det  etter konkret  vurdering  godkjennast  større  naust  enn  fastsett  i  kommuneplan.  Ei  generell føresegn  om  at  naust  kan  ha  storleik  på  80  m2  i grunnflate  er  uheldig  for  omsynet  til strandsona  og  ålmenta.  Vidare  stadfestar  departementet  bustadområde  for  ein  til  to bustader  i  100-metersbeltet  mot  sjøen  ved  Haneneset/Rørstad.


Sula kommune skal i 2017 ta imot 20 flyktningar etter avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). I den anledning treng vi hjelp frå befolkninga til busettingsarbeidet. 

Her finn du ein enkel modell for utrekning av estimert besparing ved montering av vassmålar (gjeld ikkje husstandar med slamavskiljar).

For å få montert vassmålar må ein ta kontakt med rørleggar.

Enkel modell for utrekning av estimert besparing ved montering av vassmålar.

(Om du har vanskar med å opne fila, ta kontakt med servicetorget i Sula kommune på telefon 70 19 91 00 eller e-post: post@sula.kommune.no )

Barn i gymsal

Ein kan no søke om faste treningstider i gymsalar og hallar i Sula kommune for sesongen 2017-2018.

Søknadsfrist er 01.05.2017

Meir informasjon og søknadsskjema.

Handlevogna

"Handlevogna" er eit tilbod til eldre i Sula kommune som har vanskar med å gjere seg nytte av ordinær transport til ærend dei har i kommunen; handling på butikkane i Sula, kome seg i banken, på biblioteket og liknande. Kvar tysdag kan ein sjåfør frå Frivilligsentralen kome heim til deg og køyre deg dit du har ærend, enten du bur på indre eller på ytre eller midt imellom. Ring 918 60 659 for å avtale tid.

"Handlevogna" er eit samarbeid mellom Eldrerådet, Olafmindes venner og Frivilligsentralen. Etter ein litt treg start, har no publikum fått augene opp for tilbodet. Er du i målgruppa, eller kjenner du nokon som er det? Ikkje nøl! Tilbodet er gratis og bilen er tilrettelagt for rullestol.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her