Fredag 19.februar vart andre forhandlingsmøte i Regionkommune Sunnmøre avvikla på Radisson Blu i Ålesund. Hovudtema for møtet var demokratisk organisering og økonomi. 

Forhandlingsutvala frå dei ti deltakarkommunane i prosjektet Regionkommune Sunnmøre møtte måndag 8.februar til det første av i alt fire planlagte forhandlingsmøter. Formålet med forhandlingane er å kome fram til eit omforeint utkast til intensjonsavtale for ein ny kommune på nordre Sunnmøre, og arbeidet skal vere avslutta til påske.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høyring forslag til nytt inntektssystem for kommunane. Ei viktig problemstilling som vert løfta fram er dagens kompensasjon for smådriftsulemper i kommunal tenesteproduksjon, og departementet tar sikte på å innføre ein modell der ein skil mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper. KS har no gjort berekningar som syner at forslaget vil få store konsekvensar for mange kommunar, også for Sula, dersom det blir vedtatt.


Sula kommune tilbyr kommunal forskottering på godkjente spelemiddelsøknadar. 

Kommunestyret vedtok i desember 2013 å opprette eit fond pålydande kr. 2 500 000.
Føremålet med fondet er å forskottere tilskot frå dei statlege spelemidlane til idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg, og som er opparbeidt av frivillige lag og orgaisasjonar i Sula kommune.

Aukande mengder hekkar og anna vegetasjon langs vegar, og  siktsonar i vegkryss fører til større trafikkfare.

Vi ber grunneigarar kontrollere at hekkar prydbusker m.m. ikkje kjem innanfor vegareala ( 1,5 m frå vegkant). I frisiktsoner for avkøyringar og vegkryss må alt over 0,5 m fjernast.

Oppsitjarar og brukarar av private vegar må utføre rydding av omsyn til renovasjonsbil og snøbrøyting. All vegetasjon langs vegen og i ei høgd på min 4,5 m ( på snøtynga tre ) må fjernast.

Vi takkar for positiv medverknad. Ta gjerne kontakt med PBD avdelinga om det er spørsmål.

 

Utlendingsforvaltninga.jpg

Frå måndag 23. juni 2014 vil all innlevering av søknader og vedlegg, og andre førespurnader til utlendingsseksjonen i Ålesund, kreve at du har timeavtale. Avtaletid bestillast før oppmøte hos politiet. 

Meir informasjon. (PDF, 288 kB)

Kommune-TV

No kan alle sjå kommunestyremøta i Sula på kommunen sine nettsider. Klikk deg inn på "Kommune-TV"  - snarveg finn du øvst på startsida vår. Om du ikkje har høve til å sjå sendinga direkte, kan du klikke deg inn i etterkant og sjå møta i opptak.

kultur

 

For å legge inn arrangement og hendingar må laget eller organisasjonen først vere registrert i oversikta for lag og organisasjonar. Sjå under menypunktet Om Sula > Lag og organisajonar, her finn du meir om korleis du kan registrere hendingar/arrangement.

Gi innbyggarane ei mulegheit til å finne fram i alt som skjer på Sula!

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Vald og seksuelle overgrep
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her