Barnehagar i kommunen

barnehage - Klikk for stort bilete

I kommunen er det 9 barnehagar; 4 er kommunale og 5 private. I tillegg driv Langevåg Røde Kors ein "open barnehage".

Les meir om barnehagane ved å klikke på namnet til barnehagen i menyen til venstre.

Søk barnehageplass via  Oppvekstportalen
Servicetorget ved Rådhuset kan hjelpe til med elektroniske søknadar.

Søknadsfrist til hovudopptaket 2018 er 01. mars 2018.
Søknadar kan sendast inn også utanom hovudopptaket. Blir det ledige plassar i løpet av barnehageåret, tildeler vi desse til barn som står på venteliste.

Søknad om endring av plass i barnehage/overflytting til ein annan barnehage i kommunen:
I samsvar med opptakskriteria i Sula kommune, vert endringsopptak gjort før hovudopptak 2018. 
Frist for søknad om endring (for barn som alt har plass i barnehage): Søknad via Oppvekstportalen i perioden:  01.01 - 01.02.2018.  Dette gjeld endring frå august 2018.  Svar på endringsopptak vert sendt ut innan 1. mars 2018.             

For dei som skal søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid er søknadsfristen 01. mai 2018 om ein vil vere sikker på å få behandla søknaden innan oppstarten på barnehageåret 2018/19.

Velkommen som søkar til barnehageplass i kommunale og private barnehagar i Sula!

Info frå barnehage

Kva er nedsett funksjonsevne

Kommunen skal ifølge barnehagelova § 19 g sikre at barn med nedsett funksjonsevne får eit eigna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod.

Barn med nedsett funksjonsevne er ei samansett gruppe. Det er barn som har skade eller avvik i sosiale, kognitive, psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjonar. Barna kan ha tapt eller fått skade på ein kroppsdel, eller i ein av kroppen sine funksjonar. Dette kan til dømes vere nedsett bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsett kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsetjingar på grunn av allergi, hjerte- og lungesykdommer.

Ein må avgrense det mot forbigåande forhold, til dømes ein broten fot eller der barn endrer åtferd som ein normal reaksjon på krevjande livshendingar.

Frå 1. august 2016 tilbyr alle kommunar gratis 20 timar pr veke i barnehage for 3, 4- og 5-åringar og barn med utsett skolestart, som bur i hushaldningar med lav inntekt.

Ordninga gjeld for familiar eller hushaldningar som har ei samla inntekt på under 533.000,- pr. år.

Ordninga gir rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke, og den gjeld uansett om du har heiltids- eller deltidsplass.

Redusert foreldrebetaling er søknadsbasert. Foreldre som meiner at dei har rett til redusert foreldrebetaling for sitt barn, må søke elektronisk.

Du kan søke for ett barnehage-år i gongen. Ordninga gjeld både for private og offentlege barnehagar, men ansvaret for gjennomføringa er lagt til kommunen. Det er altså kommunen som skal motta og behandle søknadane.

Det blir ikkje innvilga gratis 20 t pr veke med tilbakevirkende kraft.

Ordninga gjeld for familiar eller hushaldningar som har ei samla inntekt på under 533 500,- kr brutto pr år.

Ordninga gir rett til redusert foreldrebetaling i barnehage etter søknad, og den gjeld uansett om du har heiltids- eller deltidsplass. Ordninga gjeld både for private og offentlege barnehagar.

Redusert foreldrebetaling er søknadsbasert. Foreldre som meiner at dei har rett til redusert foreldrebetaling for sitt barn, må søke elektronisk.

Vedtak om redusert foreldrebetaling kan ein få for eitt barnehageår om gongen. Søknadar mottatt etter at barnehageåret har byrja, gjeld frå månaden etter at søknaden er mottatt. Det blir ikkje gitt reduksjon i foreldrebetalinga med tilbakeverkande kraft.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstørrelse

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Jeanette Reiten
Rådhuset Postboks 280
6039 Langevåg
E-post : jeanette.reiten@sula.kommune.no
Telefon
: 70 19 91 00

Relaterte ressursar

Levert av ACOS AS