Sula kommune

Borgarleg vigsel

Kven kan gifte seg i Sula kommune?

Sula kommune tilbyr vigsel til alle som fyller vilkåra for å inngå ekteskap i Norge. 

For å inngå ekteskap i Norge må ein ha ein prøvingsattest frå folkeregisteret. Søknad om prøvingsattest har vanlegvis ei behandlingstid på 2-3 veker. Prøvingattesten er gyldig i fire månader.

Når kan de gifte dykk?

  • Kvardagar i ordinær opningstid for rådhuset (08:00-15:30), etter avtale.
  • Ettermiddag/kveld og helgedagar- etter førespurnad og så langt kapasitet og praktiske omsyn tillèt det.

Kvar kan de gifte dykk?

Kommunen stiller følgjande lokaliteter tilgjengeleg:

  • Ordføraren sitt kontor
  • Formannskapssalen
  • Møterom på Molværsvegen 17

Etter førespurnad kan vigselen også gjennomførast på andre stadar. Vigselspersonane vurderer sjølv kapasitet og dei praktiske tilhøva i kvart einskild tilfelle.  

Kva kostar det?

Dersom ein eller begge brudefolka er folkeregistrert som busett i Sula kommune, og vigselen finn stad i ordinær opningstid for rådhuset og i kommunen sine lokale, er tilbodet gratis. Dette tilbodet gjeld også for personar som ikkje er busett i Norge, men som fyller vilkåra for å inngå ekteskap her.

Ved vigsel ut over det ordinære tilbodet har Sula kommunestyre vedtatt slike gebyr/satsar for eigenbetaling:

  • Innbyggjarar frå andre kommunar kr. 1 550,-
  • Utanom opningstid, kvardag, kr. 2 600,-*

* Gebyret gjeld tilsvarande ved vigsel utanfor kommunale lokale. Ved behov tilkjem dekking av reiseutgifter / utgiftsdekning for vigselsperson, jf. staten sitt reiseregulativ

Kommunen kan stille med vitner i ordinær opningstid på kvardagar. 

Om staden for gjennomføring av vigselen krev særskilt førebuing/tidsbruk for vigselspersonen vert gebyret berekna med utgangspunkt i kr. 1 550,- per time. 

Avtale tidspunkt for vigsel

Bestill tidspunkt her.

Spørsmål og svar

Vilkår for vigsel – erklæring og attestar

Før vigselen skal skatteetaten stadfeste at brudefolket fyller vilkåra for å inngå ekteskap. Ta omsyn til at behandlingstida er 2-3 veker, og berre er gyldige i 4 månadar. Følgande skjema må fyllast ut og sendast inn til skatteetaten:

Alle skjema, med rettleiing finn du hos Skatteetaten.

Skatteetaten/folkeregisteret skriv ut ein såkalla prøvingsattest. Attesten er ei stadfesting om at de fyller vilkåra for å inngå ekteskap, og gjeld i 4 månadar.

Etter de har mottatt prøvingsattesten kan de kontakte kommunen for endeleg avtale om tidspunkt for vigsel.

Attesten skal sendast til Sula kommune v/formannskapssekretæren eller leverast på rådhuset seinast to veker før vigselen.

Om de har spørsmål knytt til prøving av ekteskapsvilkåra må de ta kontakt med det regionale skattekontoret.

Språk

Sula kommune tilbyr vigsel på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet sjølve sørge for tolk.

Kven kan vigsle i Sula kommune?

Vigselsmyndet er personleg, og følgjande er oppnemnt som vigslarar i Sula kommune:

  • Ordførar Jim Arve Røssevoll (A)
  • Varaordførar Jan Magnar Sandvik (Sulalista)
  • Rådmann Leon Aurdal

Om de har ønske om ein særskilt vigselsperson må dykk gi beskjed så tidleg som mogleg.

Korleis blir seremonien gjennomført

Før seremonien

Brudepar, forlovarar/vitne og gjestar må møte opp seinast 20 minutt før avtalt tid. Brudepar og forlovarar/vitne må legitimere seg sjølve med gyldig legitimasjon (pass, førarkort, bankkort el.l).

Under seremonien

Seremonien varer i om lag 15 minutt. Sjølve vigselen består i at vigslaren les opp eit ferdig fastesett vigselsformular for borgarleg vigsel. Dersom det er ønske om t.d. diktframføring eller eit musikalsk innslag kan dette avtalast direkte med vigslaren på førehand. Til slutt i seremonien underteiknar brudeparet, vitna og vigslaren vigselsboka. 

Om det er ønske om å utveksle ringar bør dette også vere avtalt med vigslaren på førehand.

Etter seremonien

Kommunen sender vigselsmelding til folkeregisteret innan tre dagar etter vigselen. Kopi av denne melding vert også sendt brudeparet, og denne fungerer som førebels vigselsattest. Brudeparet vil motta endeleg vigselsattest frå folkeregisteret i posten.

Tekst i vigselsformularet

Teksten blir lest opp under vigselen:

 

Kjære brurepar,

- Namnet på brureparet -

De er komne hit i dag for å bli vigde til ektepar.

 Eg vil minna dykk om kor stor og viktig ei hending det er at to menneske vel å leva saman i ekteskap.

 Når de går inn i ekteskapet, lovar de kvarandre samhald og støtte i alle livsens tilhøve, både i medgang og i motgang.

 Men de lovar kvarandre meir:

Ekteskapet ber i seg at de lovar kvarandre kjærleik og truskap. Det å lova kvarandre kjærleik for resten av livet er den vanskelegaste lovnaden vi kan gje eit menneske. Det krev at de set dykk høge mål for samlivet, og at de har ærleg vilje i dag og i tida som ligg framfor dykk, til å strekkja dykk mot desse måla. Det er denne lovnaden de gjev kvarandre her i dag.

Når de gifter dykk, blir de ei eining, men de kjem framleis til å vera to sjølvstendige og jamstelte menneske. Det er ingen motsetnad mellom kjærleik og samhald på den eine sida, og fridom og sjølvstende på den andre. Kjærleik er og å syna vørdnad for kvarandre.

Det er ein rett eg har - men samstundes ei plikt som ligg på meg etter lova - at eg no skal leggja dykk to alvorleg på hjarta at de skal leva etter den lovnaden som de gjev kvarandre her.

Og no:

 (vigslaren vender seg til kvinna i det heterofile paret eller den yngste personen i det homofile eller i det lesbiske paret)

spør eg deg fyrst, (det fulle namnet på kvinna eller den yngste personen):

Vil du ha (det fulle namnet på mannen eller den eldste personen i det homofile paret eller i det lesbiske paret), som står ved sida di, til ektemake?

(Når kvinna eller den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret har svara ja, seier vigslaren til mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret):

Så spør eg deg, (det fulle namnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret):

Vil du ha (det fulle namnet på kvinna eller den yngste personen i det homofile eller det lesbiske paret), som står ved sida di, til ektemake?

Når mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret har svara ja, seier vigslaren:

Sidan de no med vitne til stades har lova kvarandre å leva saman i ekteskap, sannar eg at de er rette ektefolk.

---

Etter at vigselboka er underskriven og ekteparet har fått vigselattesten, ynskjer vigslaren dei til lykke.

 

Kontakt

Servicetorget på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

Opningstider: Måndag - fredag: 08:00-15:30

Adresse: Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss