Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Beredskap

Organisering

Sula brann- og redningsvesen har 24 tilsette,av desse er  5 utrykningsleiarar. Vi har brannsjef i 100% stilling. Beredskapen er organisert med deltidstilsette ansatt i 3,33% stilling, utan fast vaktordning. 

Aust for Furnes-tunellen samarbeider vi med Ålesund Brannvesen KF, for å styrke brann- og redningsberedskapen for indre del av Sula.

Lokalisering

Brannstasjonen er lokaliset i Djupdalen 56 i Langevåg.

Oppgåver

  • livbergande innsats
  • brannsløkking
  • røykdykking
  • trafikkulykke
  • frigjering av fastklemde personar
  • overflateredning på is, vatn og sjø
  • lenseoppdrag på land og i båt
  • bistand politi og helse
  • Naturskapte hendingar som uvêr, ras og liknande
  • akutt beredskap ved forureining på land og sjø i egen kommune og gjennom IUA

Er medlem i Sunnmøre IUA

(Interkommunalt Utval mot Akutt forureining).  Totalt 17 kommunar er med i dette interkommunale samarbeidet som skal sørgje for å dekke beredskap mot større og mindre tilfelle av akutt forureining.

Er tilknytt Møre og Romsdal 110-sentral KF

Møre og Romsdal 110-sentral KF er samlokalisert med politi og lokalisert ved Politihuset, Nedre Strandgate 50 i Ålesund. Dette er eit kommunalt føretak som tek imot og loggfører alle naudmeldingar om brann for M&R. 110-sentralen vidarevarslar rett kommune, ambulanse (113), politi (112) og andre beredskapsressursar.

Kontakt

Kjartan Molvær
Brannsjef
E-post
Mobil 918 12 474

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)