Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Brannførebygging

Interkommunalt samarbeid

Sula brann og redningsvesen samarbeider med kommunane Ålesund, Giske, Skodje, Ørskog, Norddal og Stordal i eit interkommunalt samarbeid om brannvern( DIB) som blei oppretta 01.05.1985.

Oppgåver

Samarbeidet går for det meste ut på førebyggjande brannvern, tilsyn og øving/opplæring av innsatsstyrken.

  • Tilsyn med særskilde brannobjekt
  • Tilsyn på stadar der det blir handtert brannfarleg, reaksjonsfarleg og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som blir benytta ved handtering av slike stoff
  • Informasjon og opplæring 
  • Informasjons- og motivasjonstiltak
  • Uttale i byggesak i samband med branntekniske spørsmål
  • Saksbehandling ved sal, oppbevaring og oppskyting av fyrverkeri
  • Øving for innsatspersonell i Sula brann- og redningsvesen
  • Mindre vedlikehold på driftsmateriell på Sula brannstasjon
  • Bidra med ulike felles innkjøp

Tilsette

DIB har 3 heile stillingar der teamleiar og to branninspektørar er tilknytt brannvernet i Ålesund.

Formål

Foremålet med samarbeidet er å få eit robust og kompetent brannvern, samt å skape eit rikare brannteknisk miljø i kommunane. Det skal gjennomførast førebyggjande arbeid i kommunane for å redusere faren for uheldige situasjonar.

Sula brann- og redningsvesen gjennomfører kvart år minimum 9 øvelsar. Øvelsane blir haldne den siste måndagen i månaden.

Lover og reglar

Forskrift om branførebygging

Kontakt

Kjartan Molvær
Brannsjef
E-post
Mobil 918 12 474