Sula kommune

Tilskot

Tilskot til tilpassing av bustad

Treng du å få tilpassa bustaden din for å kunne halde fram med å bu der? Då kan du søke om finansiering til små eller store ombyggingar og tilpassingar.

Les meir om ordninga på Husbanken si heimeside.

Tilskot til etablering i eigen bustad

Tilskotet skal bidra til å skaffe eigna bustadar for personar som er vanskelegstilte på bustadmarknaden. Tilskotet skal også sikre at vanskelegstilte kan bli buande i eigna bustad.

Les meir om ordninga på Husbanken si heimeside.

Tilskot til utgreiing og prosjektering

Treng du å få tilpassa bustaden din, kan du søke om tilskot til profesjonell prosjekteringshjelp.

Les meir om ordninga på Husbanken si heimeside.

Slik søker du?

Søknadsskjema

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden i Servicetorget på rådhuset i Sula kommune.

Kva skjer vidare?

I Sula kommune er det eit Kredittutval som tar stilling til alle saker som gjeld startlån. Kredittutvalet har møte om lag ein gong i månaden. 

Normal behandlingstid er 4 - 6 veker, men kan vere lenger i samband med høgtider og feriar.

Søknadar vert ikkje rekna som levert, og vil ikkje bli behandla, før all naudsynt dokumentasjon er mottatt.

Klage

Du har rett til å klage om du meiner noko i vedtaket er feil. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er sendt. Klagen skal vere skriftleg og grunngjeven. Den skal sendast til Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg.

Lover og reglar

Kontakt

Kathrin Vågnes
Seniorkonsulent
E-post
Telefon 70 19 91 19
Mobil 70 19 91 19

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30