Sula kommune

Tilskot

Tilskot til tilpassing av bustad

Treng du å få tilpassa bustaden din for å kunne halde fram med å bu der? Då kan du søke om finansiering til små eller store ombyggingar og tilpassingar.

Tilskot til etablering i eigen bustad

Tilskotet skal bidra til å skaffe eigna bustadar for personar som er vanskelegstilte på bustadmarknaden. Tilskotet skal også sikre at vanskelegstilte kan bli buande i eigna bustad.

Tilskot til utgreiing og prosjektering

Treng du å få tilpassa bustaden din, kan du søke om tilskot til profesjonell prosjekteringshjelp.

Slik søker du?

Søknadsskjema

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden i Servicetorget på rådhuset i Sula kommune.

Kva skjer vidare?

Søknadar blir behandla i sakbehandlingssystemet til Husbanken, Startskudd. Alle søknader blir gjennomgått av minst ein saksbehandlar og minst ein fullmaktshavar, i særskilte høve kan søknadane bli behandla av Kredittutvalet i Sula kommune. 

Saksbehandlingstida er avhengig av kor fort vi får inn all nødvendig dokumentasjon til søknaden. Søknadar vert ikkje rekna som levert, og vil ikkje bli behandla, før all naudsynt dokumentasjon er mottatt.

Normal behandlingstid er 2 - 3 veker, men kan vere lenger i samband med høgtider og feriar.

Klage

Du har rett til å klage om du meiner noko i vedtaket er feil. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er sendt. Klagen skal vere skriftleg og grunngjeven. Den skal sendast til Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg.

Lover og reglar

Kontakt

Kathrin Vågnes
Seniorkonsulent
E-post
Telefon 70 19 91 19
Mobil 70 19 91 19

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30