Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Sula frivilligsentral

Sula frivilligsentral skal stimulere til auka frivillig aktivitet i heile kommunen, først og fremst ved å tilretteleggje for at lag, organisasjoner og einskildpersoner tar på seg oppgåver i nærmiljøet og utfordre til slikt engasjement.

Frivilligsentralen

  • skal bidra til å skape eit varmare og meir inkluderande lokalsamfunn
  • skal vere eit kraftsenter og kontaktpunkt for menneske, foreiningar/lag og det offentlege med formål å vere ein katalysator for frivillig samarbeidsaktivitet, for eksempel av kulturell art, men også på andre område.
  • er eit bindeledd mellom personar og organisasjonar som ønskjer å yte ein ubetalt innsats og andre personar og organisasjonar som ønskjer å motta ein slik innsats.
  • skal ta initiativ til, mobilisere og samordne frivillig aktivitet i tråd med frivilligsentralens føresetnader og behov i kommunen og utvikle verksemda ytterlegare. 
  • vil prøve å tilretteleggje møteplass som kan tene til å stimulere til frivillig aktivitet, ein møteplass for alle med interesse for frivilligheit, inklusive personar utan organisasjonstilknyting. 
  • skal vere ein ressurssentral for frivillig arbeid i Sula kommune overfor personar og organisasjonar innanfor eit breitt felt, eksempelvis kulturelt, sosialt og praktisk.
  • vil leggje vekt på eit samspel mellom frivillig og offentleg innsats på område det er naturleg å samarbeide om

Frivilligsentralen er administrert under Langevåg Røde Kors

Kontakt

Sula Frivilligsentral
Dagleg leiar Jostein Håland
E-post
Mobil 918 60 659

Adresse

Stadsnesvegen 19

6030 Langevåg