Sula kommune

Økonomisk kompensasjon for lokale bedrifter ramma av pandemien.

Det er oppretta ei økonomisk kompensasjonsordning for lokale bedrifter som er ramma av negative økonomiske konsekvensar som følgje av koronapandemien.

Sula kommune er tildelt midlar avgrensa til om lag kr. 367.000 som skal nyttast til kompenserande tiltak og fordelast på aktuelle søkarar som kan dokumentere bortfall av inntekter, eller vesentlege ekstra kostnadar som følge av pandemien.

Målet med eit slikt tilskot er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordninga skal primært kompensere lokale verksemder som heilt eller delvis har falle utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.

Dette gjeld særleg støtte som bidreg til å kompensere for verksemdene sine kostnader eller bortfall av inntekter som følge av smitteverntiltak, nedstenging og andre relevante tiltak. Eksempel på verksemder som fell innafor ordninga kan være reiselivs-, arrangement-, serveringsnæringane og andre som av ulike grunnar fell utanom generelle kompensasjonsordningar.

Søkar må dokumentere bortfall av inntekter / meirkostnadar ved gjennom å beskrive situasjonen, og dokumentere konsekvensar gjennom vedlegg av budsjett og rekneskap for 2020 og tertialrekneskap 2021.

Søknadsfrist: 20. september 2021

Søknad om støtte sendast via regionalforvaltning.no

Kontakt

Arne Mehl
Seniorrådgjevar
E-post
Telefon 952 50 120
Mobil 952 50 120