Sula kommune

Dei som bur i bukollektiv, får tilbod om vask av privat tøy etter satsar fastsett av vaskeritenesteleverandøren.  Naudsynt merking av tøy dekkjast av bebuaren. 

Vaskeriutgifter som overstig kr 1.514,- pr mnd, vil for den enkelte bli dekt over bukollektivet sitt budsjett.  Utgiftene er omfatta av sikringsregelen.

Omsorgstenester
Teneste
Leige av tryggheitsalarm
Matservering
Korttidsopphald på institusjon
Dagsenter for eldre heimebuanda og brukarar av Molvær senter
Heimehjelp (praktisk hjelp)
Husleige omsorgsbustader
Telefontilkopling for bebuarar ved Sulatunet

 

Etablerar- og kunnskapsprøve etter alkohollova
 
Pris
 
Etablerar- /kunnskapsrøve - pr. prøve
400,00
 
Bevilling - kunnskapsprøve - prisar
 
Pris
Kunnskapsprøven - pr. prøve
400,00

 

Matombringing
Teneste
Pris
Middag
91,00
Fullpensjon på bukollektiv pr. dag
134,00

 

Korttidsopphald på institusjon
Teneste
Pris
Heildøgnsopphald pr. døgn*
160,00
Dag-/nattopphald pr. døgn
80,00

 

Husleige for omsorgsbustader 2018
Adresse
Husleige pr. mnd
Bakketun
7 400,00
Nymarksvegen 36 - 48
5 950,00
Nymarkvegen 50 - 68
7 600,00
Nymarkvegen 72
7 450,00
Nymarkvegen 74
7 100,00
Djupdalen 66
7 200,00
Fyllingvegen 63 A-L
7 300,00
Geilneset 11
7 600,00
Hølevegen 76 a-c
7 600,00
Hølevegen 78
7 600,00
Hølevegen 80
7 600,00
Molværsvegen 11
6 950,00
Molværsvegen 15, 17 og 19
6 950,00
Sloghaugvegen 28
6 950,00
Sulatunet
6 950,00
Åregjerdedalen
7 300,00
Fyllingvegen 13 (liten)
8 300,00
Fyllingvegen 13 (stor)
8 900,00
Stadsnesvegen 22 (liten)
 
Stadsnesvegen 22 (stor)
 

 

TabellPublisert

Heimehjelp - praktisk hjelp i heimen

Inntekt
Pris
Inntil 2G
210,00
2-3G
926,00
3-4G
1 483,00
4-5G
2 079,00
Over 5G
2 668,00
G=grunnbeløp i folketrygden
 
  • Den som har mindre heimehjelp enn det som vert omfatta av abonnementsordninga, skal betale for faktisk medgått tid etter ein timesats på kr 483,00.  Minimum reknast 1/2 time.
  • Det skal ikkje krevjast eigenbetaling ut over sjølvkost, for tida rekna til kr 483,00 pr time.
  • Bruk av vaktmeistertenesta til montering/tilpassing av hjelpemiddel i private heimar er omfatta av same timesats. 
Eigenandel for vaksinering
Teneste
Pris
.
Eigenandel for første konsultasjon, rådgjeving, vaksinering og resept
152,00
 
Eigenandel for vidare vaksinering
54,00
 
Tillegg for prøvetaking
54,00
 
Eigenandel for barn under 16 år
Gratis
 
 
 
 

 

Dagsenter for heimebuande eldre og brukarar av Molvær senter
.
.
.
Dagpakke inkl. transport t/r
202,00
 
Dagpakke eksl. transport t/r
134,00
 
Transport t/r Molvær senter pr. mnd eksl. juli
1 266,00
 

 

Husleige for kommunale gjennomgangsbustadar 2018
a
b
c
Hølevegen 35
8 800,00
 
Hølevegen 37
5 450,00
 
Hølevegen 39
5 450,00
 
Hølevegen 41
6 000,00
pr. vaksen
Bulegane
7 900,00
 
Djupdalen 62
5 200,00
 
Djupdalen 64
7 200,00
 
Jetmundgarden 13
9 950,00
 
Jetmundgarden 15
7 500,00
 
Nymarkvegen 70
7 700,00