Sula kommune

Heimehjelp - praktisk hjelp i heimen

Heimehjelp - praktisk hjelp i heimen
Inntekt Pris
Inntil 2G 210,00
2-3G 890,00
3-4G 1 425,00
4-5G 1 997,00
Over 5G 2 563,00
G=grunnbeløp i folketrygden
  • Den som har mindre heimehjelp enn det som vert omfatta av abonnementsordninga, skal betale for faktisk medgått tid etter ein timesats på kr 464,00.  Minimum reknast 1/2 time.
  • Det skal ikkje krevjast eigenbetaling ut over sjølvkost, for tida rekna til kr 464,00 pr time.
  • Bruk av vaktmeistertenesta til montering/tilpassing av hjelpemiddel i private heimar er omfatta av same timesats.