Sula kommune

Læringsmiljø

Aktivitetsplan

«Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø»  §9A-4  
                                        
”Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.» §9A-3

Skulen vil gjennom ulike tiltak i aktivitetsplanen, og i samarbeid med foresatte og elev, arbeide for at eleven sin rett til eit trygt og godt skulemiljø blir oppfylt.

Aktivitetar
 • Fjelldag 
 • Markadag 
 • Samlingsstunder 
 • Adventsstunder 
 • Grunnskulefest 
 • Karneval 
 • Båten/havet og folket 
 • Skulen- og elevens val 
 • Idrettsdag 
Mangfald og inkludering
 • Sosialt årshjul
 • Mitt val
 • Vi er medlem av leikepatruljen. Dette er med på å skape god leik i friminutta, og dei eldste får vere med på å bestemme og organisere. Dette ligg det mykje glede og god læring i.  
Psykisk helse
Samarbeid til beste for barnet
 • Betre tverrfagleg innsats (BTI)
 • PPT er ein viktig støttespelar for skulen. PPT-kontoret held til i Langevåg, men vi har jamne møter på skulen, der vi kan samtale om utfordringar som skulen har. PPT si viktigaste oppgåve er å gje pedagogiske og psykologiske råd, særlig i høve til tilrettelegging av undervisninga for elevar med særskilde behov. PPT skal òg fungere som støtte i direkte kontakt med føresette, elevar og lærarar. Vår PPT vil også bistå med ulik grad av kartlegging om vi treng hjelp til det. 
 • Helsesjukepleiar. Vi har ein eigen helsesjukepleiar som er hos oss kvar fredag. Ho har kontor ved administrasjonen. 
 • Samba. Tverrfagleg samarbeid med foreldre som viktigaste samarbeidspart. Sula kommune ynskjer å bli betre i sitt arbeid med å tilby tidleg hjelp til barn og familiar som av ulike årsakar slit i kvardagen. Vi tilyr SamBa (saman om barna). SamBa skal vere eit lavterskeltilbod der både foreldre, skule eller andre kan melde inn behov for rettleiing. 
 • Skilsmissegrupper. I regi av helsesjukepleiar. Eit tilbod som rettar seg mot barn med to heimar 
 • BAPP-grupper. I regi av helsesjukepleiar. Eit tilbod som rettar seg mot barn med foreldre med psykiske vanskar eller avhengigheitsvanskar. 
 • Barnevern 
Elev- og læringssyn

Elevsyn

 • Alle elevane er unike og likeverdige
 • Elevane skal møte tydelege vaksne og trygge rammer/struktur
 • Alle elevar har ønske om og potensiale for læring, og skal få arbeide ut i frå sine føresetnadar
 • Elevane skal få møte lærarar som stiller faglege og sosiale krav

Læringssyn

Overordna mål er å skape eit læringsmiljø prega av gode relasjonar og støttande kultur.

 • Alle elevane skal oppleve meistring
 • Tryggleik og trivsel skal vere i fokus
Medverknad for elevane
 • Elevråd. 
  Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for godt lærings- og skulemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i, og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.  
 • Elevsamtalar 2 gongar per år
 • Utviklingssamtalar 2. gongar i året
Klassekontakt

Tidleg kvar haust blir det i kvar klasse arrangert eit klasseforeldremøte. Om det ikkje har vore gjort før, skal det då veljast klassekontakter.    

Klassekontaktene skal  

 • Planleggje foreldremøte saman med kontaktlærarane. 
 • Halde god kontakt med andre foreldre og formidle deira synspunkt og innspel inn mot lærarane og leiinga ved skulen. 
 • Møte i FAU og fremje foreldra sine interesser der.  
Foreldra sitt samarbeidsutval (FAU)

Er heimla i opplæringslova og samansett av klassekontaktene.  

FAU skal  

 • Fremje fellesinteressene til foreldre og føresette. 
 • Medverke til at foreldre og føresette kan ta aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø. 
 • Medverke til godt samarbeid mellom heim og skule. 
 • Medverke til positiv utvikling av elevane. 
 • Skape kontakt mellom skulen og nærmiljøet.  
Samarbeidsutvalet (SU)

Samarbeidsutvalet er skulen sitt høgste rådgjevande organ. Elevar, foreldre, lærarar og andre tilsette er representerte i SU. I tillegg har kommunen to representantar, og rektor skal vere den eine av desse.  
 
SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen t.d: 

 • Forslag til budsjett. 
 • Verksemds-og utviklingsplan for skulen. 
 • Plan for samarbeid skule- heim. 
 • Skulevurdering. 
 • Planar for ombygging og vedlikehald. 
 • Skulen si informasjonsverksemd. 
 • Skuleskyss. 
 • Trafikktilhøve. 
 • Ordensreglement.