Sula kommune

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon - Fiskarstrand skule

Timeplan for skulen

  

KLOKKA 

 

  

07.00

SFO opnar 

  

07.15 - 0830 

 

0830 - 0915 

1.time  

09.15 - 10.00 

2.time 

  

10.00 - 10.15 

Friminutt 

10.15 - 11.00 

3.time 

 

11.00 - 11.15 

Mat 

11.15 - 11.25 

Friminutt 

 

11.25 - 11.45 

Friminutt  

11.45 - 12.30 

4.time   

(Fredagar sluttar skuledagen for 1.trinn kl 12.30, då startar SFO for dei som går der) 

12.30 - 13.15 

5.time 

Dei fleste av småskule-elevane 1.-4.trinn, avsluttar dagane sine kl 13.15. Dei som har SFO går dit, resten går heim.  

  

13.15 - 13.30 

 Dei eldste har friminutt 

13.30 - 14.15 

6.time 

Digital sastsing
Ordensreglement

Overordna ordensreglement

Overordna ordensreglement for skulane i Sula kommune (PDF, 516 kB)

Ordensreglar for Fiskarstrand skule

Alle elevar har rett og plikt til eit trygt og godt skulemiljø. Ordensreglane skal fortelje oss korleis vi skal ha det på skulen, og dei skal forklare kva som skjer om reglane brytast.

For at Fiskerstrand skule skal vere ein trygg og god skule rettar vi oss etter desse reglane;

 • Vi snakkar høfleg til kvarandre og er hjelpsame og greie mot alle.
 • Vi møter presis til timane og held god arbeidsro.
 • Vi leikar innanfor skulen sitt område og følgjer reglane for dei ulike leikeområda/aktivitetane.
 • Om du ser at nokon vert krenka eller mobba må du seie ifrå til ein vaksen eller forsøke å hjelpe den som vert utsett for det.
 • Vi viser respekt for skulen og andre sine eigendelar, og hjelper til med å halde orden på skulen.
 • Om du tek med mobiltelefon på skulen, skal den ligge avslått i sekken. Mobilen skal kun brukast etter avtale med skulen.
 • Godteri er ikkje tillat utan særskilt avtale med skulen.
 • Snus, tobakk eller anna rusmiddel er ikkje tillat på skulen.
 • Farlege gjenstandar som kan nyttast til å skade eller krenke andre er ikkje tillat på skulen.

Konsekvensar ved brot på reglane kan føre til:

 • Munnleg irettesetting.
 • Samtale med kontaktlærar, inspektør/ass.rektor, eller rektor.
 • Munnleg melding heim.
 • Skriftleg melding heim.
 • At tapt undervisningstid blir tatt igjen i friminutt.
 • Utelukking frå ein aktivitet/ ekskursjon/leirskule.
 • Bytte av klasse/gruppe både permanent og midlertidig, foreldre/føresette vert informert.
 • Gjensitting etter avtale med føresette.
 • Gjenstandar som forstyrrar undervisninga vert inndratt og delast ut ved slutten av dagen.
 • Gjenstandar som brukast på ein farleg, provoserande eller krenkande måte vert inndratt, og må hentast av føresette.
 • Inventar og utstyr som vert øydelagt må erstattast etter gjeldane reglement.
 • Ved svært alvorleg brot på reglementet, kan rektor vise bort eleven for resten av dagen(opplæringslova 2-10).

Konsekvensane skal stå i rimeleg forhald til brotet på ordensreglane.

Ordensreglane våre gjeld i skuletida, arrangement i regi av skulen, SFO, leksehjelp og på skulevegen.

Ordensreglementet er gitt med heimel i lov av 9 juni 2017 nr.38, §9A-10, om ordensreglement i grunnskulen.

Kle og utstyr

Utstyr elles:  

 • innesko
 • skiftklede 
 • drikkeflaske
 • matpakke
 • pennalhus 
Leksehjelp

Leksehjelp vert i hovudsak gitt til elevar på mellomsteget som melder seg på tilbodet. I nokre høve vil ein kunne opne for at også yngre elevar har anledning til å nytte seg av tilbodet, men det må avklarast og leggjast til rette for.  

Leirskule

Leirskuleopplæring for elevane i grunnskulen er heimla i opplæringslova. 

Med leirskule mener vi i i denne samanheng opphald ved bemanna leirskule eller annan aktivitet, for eksempel ekskursjonar eller turar, som har ei varigheit på minst tre overnattingar. 

Innhaldet i opplegget skal vere ein del av grunnopplæringa og skal koblast til kompetansemål i læreplanar for fag. 

Kommunen har etter § 2-15 i opplæringslova ikkje lov til å krevje noko form for eigenbetaling/eigenandel i samband med leirskuleopphaldet (reise, kost og losji). 

Fiskarstrand skule har i fleire år, reist til Flekke i Sogn og Fjordane. 

Søke om fri i skuleåret

I følgje Opplæringlova kan kommunen, når det er forsvarleg, etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Søknadsskjema

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Bestille mjølk og frukt

Frukt og mjølk kan du bestille på nett

Skulebibliotek

Fiskarstrand skule har eit flott skulebibliotek med to timars bemanna opningstid i veka. Biblioteket er organisert slik at elevar også utanom opningstid kan låne bøker. Vi har mange bøker og forsøker å halde oss oppdatert på den litteraturen elevane ønskjer å lese. Det vi ikkje har, kan vi låne med folkebiblioteket i Langevåg.  

Skulegensarar

FAU, i samarbeid med skulen, legg opp til at ein kan bestille skulegensarar.

Annankvart år går tilbodet ut til alle elevar, men kvart år vil 1.trinn få tilbod om å kjøpe gensrarar.  

Nyttige lenker

Her har vi samla nokre lenker som vi trur kan vere nyttige for deg som er elev og føresett.