Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Læringsmiljø

Læringsmiljø - Måseide Skule

Aktivitetar

 

 • Fjelldag 
 • Veddemarka rundt 
 • Samlingsstunder 
 • Adventsstunder  
 • Båten/havet og folket 
 • Idrettsdag 
Aktivitetsplan

Aktivitetsplan

«Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø»  §9A-4  
                                        
”Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.» §9A-3

Skulen vil gjennom ulike tiltak i aktivitetsplanen, og i samarbeid med foreeatte og elev, arbeide for at eleven sin rett til eit trygt og godt skulemiljø blir oppfylt.

                                                                       

Mobbing/krenking
Mangfald og inkludering
 • Sosialt årshjul
 • Mitt val
 • Vi er medlem av leikepatruljen. Dette er med på å skape god leik i friminutta, og dei eldste får vere med på å bestemme og organisere. Dette ligg det mykje glede og god læring i.  
Psykisk helse
Samarbeid til beste for barnet
 • PPT er ein viktig støttespelar for skulen. PPT-kontoret held til i Langevåg, men vi har jamne møter på skulen, der vi kan samtale om utfordringar som skulen har. PPT si viktigaste oppgåve er å gje pedagogiske og psykologiske råd, særlig i høve til tilrettelegging av undervisninga for elevar med særskilde behov. PPT skal òg fungere som støtte i direkte kontakt med føresette, elevar og lærarar. Vår PPT vil også bistå med ulik grad av kartlegging om vi treng hjelp til det. 
 • Helsesjukepleiar. Vi har ein eigen helsesjukepleiar som er hos oss kvar fredag. Ho har kontor ved administrasjonen. 
 • Samba. Tverrfagleg samarbeid med foreldre som viktigaste samarbeidspart. Sula kommune ynskjer å bli betre i sitt arbeid med å tilby tidleg hjelp til barn og familiar som av ulike årsakar slit i kvardagen. Vi tilyr SamBa (saman om barna). SamBa skal vere eit lavterskeltilbod der både foreldre, skule eller andre kan melde inn behov for rettleiing. 
 • Skilsmissegrupper. I regi av helsesjukepleiar. Eit tilbod som rettar seg mot barn med to heimar 
 • BAPP-grupper. I regi av helsesjukepleiar. Eit tilbod som rettar seg mot barn med foreldre med psykiske vanskar eller avhengigheitsvanskar. 
 • Barnevern 
Elev- og læringssyn

Elevsyn

 • Alle elevane er unike og likeverdige
 • Elevane skal møte tydelege vaksne og trygge rammer/struktur
 • Alle elevar har ønske om og potensiale for læring, og skal få arbeide ut i frå sine føresetnadar
 • Elevane skal få møte lærarar som stiller faglege og sosiale krav

Læringssyn

Overordna mål er å skape eit læringsmiljø prega av gode relasjonar og støttande kultur.

 • Alle elevane skal oppleve meistring
 • Tryggleik og trivsel skal vere i fokus
Medverknad for elevane
 • Elevråd. 
  Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for godt lærings- og skulemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i, og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.  
 • Elevsamtalar 2 gongar per år
 • Utviklingssamtalar 2. gongar i året
Klassekontakt

Tidleg kvar haust blir det i kvar klasse arrangert eit klasseforeldremøte. Om det ikkje har vore gjort før, skal det då veljast klassekontakter.    

Klassekontaktene skal  

 • Planleggje foreldremøte saman med kontaktlærarane. 
 • Halde god kontakt med andre foreldre og formidle deira synspunkt og innspel inn mot lærarane og leiinga ved skulen. 
 • Møte i FAU og fremje foreldra sine interesser der.  
Foreldra sitt samarbeidsutval (FAU)

Er heimla i opplæringslova og samansett av klassekontaktene.  

FAU skal  

 • Fremje fellesinteressene til foreldre og føresette. 
 • Medverke til at foreldre og føresette kan ta aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø. 
 • Medverke til godt samarbeid mellom heim og skule. 
 • Medverke til positiv utvikling av elevane. 
 • Skape kontakt mellom skulen og nærmiljøet.  
Samarbeidsutvalet (SU)

Samarbeidsutvalet er skulen sitt høgste rådgjevande organ. Elevar, foreldre, lærarar og andre tilsette er representerte i SU. I tillegg har kommunen to representantar, og rektor skal vere den eine av desse.  
 
SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen t.d: 

 • Forslag til budsjett. 
 • Verksemds-og utviklingsplan for skulen. 
 • Plan for samarbeid skule- heim. 
 • Skulevurdering. 
 • Planar for ombygging og vedlikehald. 
 • Skulen si informasjonsverksemd. 
 • Skuleskyss. 
 • Trafikktilhøve. 
 • Ordensreglement.