Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Ordensreglement

Overordna ordensreglement


Ordensreglement for Sula ungdomsskule

Formål

Formålet med ordensreglane er å ivareta kravet om eit miljø som fremmer helse, trivsel og læring jfr. §9a i Opplæringslova.
Vidare å sørge for god læringsaktivitet på skulen i tråd med Opplæringslova og at vi tek vare på både
private eigendelar og skulen sine eigendelar og eigedom.
Ordensreglane gjeld i alle skulen sine aktivitetar og på veg til og frå skulen.

Åtferdsplakaten

 • Alle på skulen skal møte kvarandre med vennlegheit, høfleg framferd og vise omsyn og respekt for andre.
 • Det er totalforbod mot røyk, snus og alle andre former for rusmiddel på skulen sitt område og i skuletida.
 • Elevane skal ikkje uroe i undervisningssituasjon.

Ordensplakaten

 • Alle møter førebudd, presis og har med seg naudsynt utstyr og læremiddel.
 • Alle elevar skal delta aktivt i dei undervisingsaktivitetane skulen legg opp til.

Skulereglar

 • Garderobar og toalett er ikkje opphaldsareal.
 • Inne på skulen skal elevane vere rolege. l friminutta oppheld dei seg anten ute, i fellesarealet eller på eige trinnareal.*
 • Yttertøy (hodeplagg) og utesko skal vere i eige skap i garderoba.
 • Det er ikkje lov å ha med «Snop» (definert som alle typar sukkertøy, is, brus, energidrikk, tyggegummi, potetgull og liknande) inn på skulen.
 • Elevane har ansvar for at det alltid er fint og ryddig rundt eigen arbeidsplass.
 • Elevar skal alltid rydde etter seg når dei forlet eit areal.
 • Mobiltelefon og anna elektronisk utstyr skal vere sett på lydlaus og vere ute av syne iundervisningssituasjonar utan etter avtale med lærar.
 • Skulen er ikkje ansvarleg for verdisaker som elevane tek med seg på skulen.

Sanksjonar

Ordensreglane legg grunnlaget for vurderinga i orden og åtferd. Sjølv om enkelthendingar berre i særs
alvorlege tilfelle vil føre til nedsett karakter vil gjentekne brot kunne føre til at eleven får nedsett karakter
i orden og/eller åtferd. Høgt fråvær vil også kunne føre til nedsett karakter.
Skulen har fleire ulike sanksjonar som kan nyttast ved brot på ordensreglane:
Tilsnakk, merknad, melding heim, gjensitting, parade og bortvisning frå undervisning i inntil tre dagar. Kva for sanksjonar som vert nytta vil avhenge av alvorsgrada i situasjonen.

l følgje skulereglane er det ingen rett å kunne vere inne i friminutta, men elevrådet kan sette opp ei innekontrakt saman med rektor. Brot på denne vil kunne føre til at ordninga vert avslutta.