Sula kommune

Detaljplan for gnr. 61 bnr. 142 m.fl. - Sjukenesstranda

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vedtok kommunestyret i møte 14.02.2019 detaljplan for gnr. 61 bnr.  142 m.fl. - Sjukenesstranda

Føremålet med reguleringa er ein samanhengande plan for eksisterande næringsområde og framtidig utvidingsområde. Saksdokumenta er tilgjengeleg på kommunen si heimeside, www.sula.kommune.no og på servicetorget på rådhuset. Eventuell klage skal sendast skrifteleg innan 31.03.2019 til post@sula.kommune.no eller Sula kommune, postboks 280, 6039 Langevåg.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing, jf. pbl §§ 15-2 og 15-3, må setjast fram innan 3 år frå denne kunngjering

 

Fann du det du leita etter?