Sula kommune

Detaljregulering av Mikkalvegen – varsel om utvida planområde.

På bakgrunn av vedtak i kommunestyret 26.05.16 (046/16) og 18.12.18 (086/18) varsla Norconsult AS i september 2020, på vegne av Sula kommune, i henhold til plan- og bygningsloven §12-8, oppstart av detaljregulering av Mikkalvegen på Rørstad.

"Formålet med reguleringen er omlegging av Mikkalvegen slik at avkørselen flyttes mot sør (til eigedom 74/11) slik som vist i gjeldende reguleringsplan fra 1999 og i kommuneplanens arealdel. Eksisterende del av Mikkalvegen ønskes omgjort til gangveg. Omleggingen ønskes for å bedre trafikksikkerheten i området og muliggjøre ny utbygging på Rørstad øst.

Planarbeidet har vist at det er nødvendig å ta med et område mot øst for å sikre en fremtidig god løsning av tilkomstvegen opp mot området. For å få best mulig stigning på vegen er det nødvendig å senke vegen ved eksisterende Mikkalvegen og Rørstadhaugen. Dette medfører at planområdet utvides slik som vist. Dette for å sikre nytt kryssområde fra Rørstadhaugen og Mikkalvegen inn til den nye vegen.  Dette vil også muliggjøre en fremtidig utvikling av et større område.

Saksgang og medvirkning

Dette er et varsel (i henhold til pbl §12-8) om at planområdet utvides. Har du lokale opplysninger eller synspunkt som er viktige å ta høyde for i forbindelse med planutvidelsen kan disse sendes via Altinn (for de som har fått varsel der) eller via e-post/post til Sula kommune: postboks 280, 6039 Langevåg, post@sula.kommune.no innen 06.03.21.

Når det er utarbeidet et utkast til reguleringsplan vil denne bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Offentlig ettersyn vil bli annonsert i Sulaposten. Grunneierer og aktuelle myndigheter vil bli varslet pr. Altinn, e-post eller brev.

I forbindelse med offentlig ettersyn vil planen ligge ute på kommunen sin hjemmeside og det vil da være anledning for å se på detaljene i planen og komme med mer konkrete innspill."

Mikkalvegen - plankart - Klikk for stort bileteMikkalvegen - plankart Klikk for stort bileteMikkalvegen - illustrasjon