Sula kommune

E39 - Solavågen ferjekai - offentlig ettersyn - detaljregulering 

I henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 og § 12-10 legges detaljregulering for E39 Solavågen ferjekai i Sula kommune ut til høring og offentlig ettersyn.  

Hensikten med planarbeidet er å bygge om Solavågen ferjekai til elektrisk ferjedrift. Miljøvennlige ferjer skal trafikkere sambandet fra 01.01.2020 og med strøm som energikilde fra 01.01.2021. Den nye ferjekaien foreslås plassert øst for dagens.  
 
Planlagt reguleringsformål er: - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 

Vedlegg

Andre sentrale dokumenter og utredninger i saken, er lagt ut på Statens vegvesens hjemmeside https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/rmferjekaier. 
 
Merknader til reguleringsplanen kan rettes til Statens vegvesen på e-post firmapost@vegvesen.no eller Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, innen 17.02.20. Spørsmål kran rettes til planprosjektleder Silje Skaro, 70175053.