Sula kommune

E39 Solavågen ferjekai - varsel om oppstart av planarbeid

Det vises til tidligere utsendt høring av mindre endring av reguleringsplan for Sunde- Leirvåg datert 20.09.19. På grunn av innsigelse fra fylkesmannen hva gjelder virkning for naturmangfold må saken håndteres som en ordinær planprosess. Det varsles med dette oppstart av planarbeid for utvidelse av ferjekaiområdet med tilhørende havneområde i sjø.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 01.12.19. Send det skriftlig til firmapost-midt@vegvesen.no. Har du spørsmål, kan du også kontakte planprosjektleder Jøran Mentzoni Eilertsen på telefon 95904295, e-post joran.mentzoni.eilertsen@vegvesen.no.