Sula kommune

Framlegg til planprogram for Fyllingsjøen vest -   Gnr. 99 bnr. 33 m.fl.

P-067/21 Vedtak: I medhald av plan- og bygningslova (2008) §§ 4-1 og 12-9 vedtek «Det faste utvalet for  plansaker» å legge utkast til planprogram for reguleringsplanen Fyllingsjøen vest ut på  offentleg høyring og ettersyn i 6 veker.

Naboar og andre aktuelle partar vert underretta i eige brev.

Plandokument

Høyringsperioden er 16.09.2021 – 28.10.2021.

Dersom du har merknader, kan du sende dei på e-post til post@sula.kommune.no eller pr. brev til Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg innan 28.10.2021

Kontakt

Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon 70 19 91 17