Sula kommune

Gnr. 66 bnr. 48 Reguleringsendring for del av Furneset – 2.gongs behandling

P-082/21 Vedtak: Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-10 og 12-11 vedtek «Det faste utvalet for  plansaker» å legge reguleringsplan for del av Furneset gnr. 66 bnr. 48 m.fl. ut på offentleg  høyring og ettersyn i 6 veker etter justering av planomrisset. Plankart, føresegner og planbeskrivelse er datert/revidert 04.08.2021.

Plandokument

Høyringsperiode

14.10.2021 – 25.11.2021

Merknadar

Dersom du har merknader, kan du sende dei på e-post til post@sula.kommune.no eller pr. brev til Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg innan 25.11.2021

Naboar og andre aktuelle partar vert underretta i eige brev.