Sula kommune

Gnr. 79 bnr. 10 og 15 - Del av reguleringsplan for Bakketun - Mindre endring i føresegner - 1. gongs offentleg høyring og ettersyn

P-084/21 Vedtak: Med heimel i plan og bygningslova §§ 12-11 og 12-14 vedtek Det faste utvalet for  plansaker å legg forslag til endring av føresegner for del av reguleringsplan for Bakketun ut  på offentleg høyring og ettersyn i 6 veker.  

Plandokument

Høyringsperiode

14.10.2021 – 25.11.2021

Merknadar

Dersom du har merknader, kan du sende dei på e-post til post@sula.kommune.no eller pr. brev til Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg innan 25.11.2021

Naboar og andre aktuelle partar vert underretta i eige brev.