Sula kommune

Gnr. 87 Bnr.207 – Eplehagen, Djupvika - Fiskarstrand - oppstart av planarbeid

I medhold av Plan- og bygningslova § 12-8 blir det varsla oppstart av reguleringsarbeid. Oppmålingstjenester AS skal på vegne av Henden AS utarbeide detaljregulering for Gnr.87 Bnr.207 ved Djupvika på Fiskarstrand.

Arealet (ca 12,5 daa) er i dag omfattet av reguleringsplan Vedde – Djupvika (PlanID:6.02) og er nå planlagt omregulert. Se kartutsnitt for områdeavgrensing, endelig avgrensing blir avklart i planarbeidet.

Planavgrensing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med planen er å utvikle tomtene med konsentrert småhusbebyggelse, samt tilhørende anlegg som felleareal, bod, garasjer / biloppstillingsplasser, renovasjon, leke- og grøntarealer.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Naboer og grunneiere blir varsla direkte.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettest skriftlig  til:

Oppmålingstjenester as
Trolldalssletta 2               
6264 Tennfjord

post@opmt.no