Sula kommune

Reguleringsendring for Solsletta, gnr. 94 bnr. 412,

 Sak: 104/21: I samsvar med plan- og bygningslova § 12-11og 12-14 blir detaljregulering lagd ut til høyring.

Alle opplysningane i saka finn du i arkivsak 21/1687

Formålet med planarbeidet er ei justering og flytting av leikeareal, vegareal og bustader.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast til Sula kommune, Plankontoret, postboks 208, 6039 Langevåg ev. post@sula.kommune.no  innan 10.02.2022.

Kontakt

Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon 70 19 91 17