Sula kommune

Reguleringsendring for Veibustkrysset, gnr. 59 bnr. 83 og 6 mfl.

103/21:   I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering lagd ut til høyring.

Formålet med planarbeidet er ombygging av eksisterande kryss til eit toplanskryss med tilhøyrande rampesystem. Planlagde reguleringsformål er vegformål, næringsformål, bustadformål og småbåthamn.

Plandokument på høyring

Alle opplysningane i saka finn du i arkivsak 21/2375

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast til Sula kommune, Plankontoret, postboks 208, 6039 Langevåg ev. post@sula.kommune.no  innan  10.02.2022.

Kontakt

Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon 70 19 91 17