Sula kommune

Reguleringsplan for del av Furneset, gnr 66 bnr 48 m.fl. - offentleg høyring

P-sak – 125/20  

Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-10 og 12-11,  vert «Reguleringsplan for del av Furneset, gnr 66 bnr 48 m.fl.».  lagt ut til offentleg høyring og ettersyn i 6 veker.

Plankart er sist revidert 02.11.20, og planbekriving inkl. føresegner er revidert 29.10.2020.

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for industri, bustad og kombinert formål for industri/bustad med nødvendig infrastruktur.

Saksdokument

Høyringsinnspel

Høyringsinnspel kan sendast til Sula kommune på ein av følgande måtar:

Merk innspel med saksnummer 19/469 eller namnet på planen.

Frist for å komme med innspel er 14.01.21

Kontakt

Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon 70 19 91 17