Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Reguleringsplan for Fabrikkstøa», gnr 92 bnr 32. - Eigengodkjend

K-048/20 –  Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-12 og 12-14 vedtok Sula kommunestyre «Reguleringsplan for Fabrikkstøa», gnr 92 bnr 32.

Plankart er sist revidert 28.05.20, førsegner er sist revidert 23.05.20 og planbekrivelse er revidert 28.05.2020. Desse vert oppdaterast i tråd med endeleg vedtak. Tittelfelt vert utfylt etter vedtak i kommunestyret. Føremålet med planen er å legge til rette for to nye rorbuer på dagens tomt.

Saksdokumenta er tilgjengeleg på kommunen si heimeside, www.sula.kommune.no og på servicekontoret på rådhuset.

Eventuell klage skal sendast skriftleg innan 3 veker frå kunngjering – 25.06. til 16.07.2020, til post@sula.kommune.no ev. Sula kommune, postboks 280, 6090Langevåg.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing, jf. pbl §§ 15-2 og 15-3, må setjast fram innan 3 år etter denne kunngjeringa.

Kontakt

Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon 70 19 91 17