Sula kommune

Reguleringsplan for Legane , del av gnr 109 bnr 6 m.fl. - eigengodkjenning

K-014/22 – 24.03.2022 –  Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-12 og 12-14 vedtok Sula kommunestyre Reguleringsplan for Legane, del av gnr 109 bnr 6  m.fl.

Plankart er sist revidert 30.06.2021, førsegner  og planbekrivelse er revidert 24.11.2021. Desse er oppdatert i tråd med endeleg vedtak. Tittelfelt er utfylt etter vedtak i kommunestyret.

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for  ei oppgradering av Legane, og planen legg til rette for utbetring av køyrevegen samt etablering av nytt fortau på strekninga frå Søre Lambertgard og  fram til krysset med Molværs brauta.

Plandokument

Klage

Eventuell klage skal sendast skriftleg innan 3 veker frå kunngjering – 07.04 Til 28.04.2022, til post@sula.kommune.no ev. Sula kommune, postboks 280, 6090 Langevåg.

Krav om erstatning

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing, jf. pbl §§ 15-2 og 15-3, må setjast fram innan 3 år etter denne kunngjeringa.

Kontakt

Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon 70 19 91 17