Sula kommune

Reguleringsplan for Legemarka – Reguleringsendring – justering av føresegner         

 P-069/21 Vedtak: Med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11, legg «Det faste utvalet for plansaker»  ut endring i føresegene til reguleringsplan for Legemarka til 1. gongs offentleg høyring og  ettersyn i minimum 6 veker.

Dette på vilkår av nye rekkefølgekrav vert lagt inn i reg.føresegnene:                          

  • §20: Opparbeiding av leikeareal/møteplassar (I samsvar med Statsforvalteren sine  leikeplasskrav og føresegner til Sula Kommune sin arealplan) skal være utført før neste brukstillatelse vert gjeve.                                                                                    
  • § 21 Det må gjerast tilstrekkelig faresone-vurdering ang. marin leire før vidare utbygging i  feltet.                                                                       
  • § 11 blir justert med utviding frå BYA 25 % til BYA 30 %

Naboar og andre aktuelle partar vert underretta i eige brev.

Plandokument

Høyringsperioden er 16.09.2021 – 28.10.2021.

Dersom du har merknader, kan du sende dei på e-post til post@sula.kommune.no eller pr. brev til Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg innan 28.10.2021