Sula kommune

Reguleringsplan for Nedre Kipperberget, gnr 104 bnr 1 m.fl. - vedtatt

K-102/20
Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-12 og 12-14 vedtok Sula kommunestyre: Plankart, førsegner og planbekrivelse som er  revidert 12.10.2020. Desse er oppdatert i tråd med endeleg vedtak. Tittelfelt er utfylt etter vedtak i kommunestyret.

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for ny bebyggelse innafor eit område avsett til bustadformål i arealplanen inkl. nødvendig infrastruktur og eit eksisterande naust.

Saksdokument

Klage

Eventuell klage skal sendast skriftleg innan 3 veker frå kunngjering – 19.11. til 10.12.2020, til post@sula.kommune.no ev. Sula kommune, postboks 280, 6090  Langevåg. Merk klagen med saksnr. 18/225.

Krav om erstatning

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing, jf. pbl §§ 15-2 og 15-3, må setjast fram innan 3 år etter denne kunngjeringa. Merk kravet med saksnr. 18/225.

Kontakt

Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon 70 19 91 17