Sula kommune

Reguleringsplan for Nilsgarden, gnr 73 bnr 1 m.fl. - høyring

P-sak – 124/20
Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-10 og 12-11,  blir «Reguleringsplan for Nilsgarden, gnr 73 bnr 1 m.fl.»  lagt ut til offentleg høyring og ettersyn i 6 veker.

Plankart, førsegner og planbekrivelse er datert 28.10.2020. Desse skal oppdaterast i tråd vedtak.

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for bustad, leileareal og infrastruktur.

Saksdokument

Høyringsinnspel

Høyringsinnspel kan sendast til Sula kommune på ein av følgande måtar:

Merk innspel med saksnummer 19/615 eller namnet på planen.

Frist for å komme med innspel er 14.01.21

Kontakt

Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon 70 19 91 17