Sula kommune

Reguleringsplan for Nøre Sula fjellet, gnr 94 bnr 441 sameige. - vedtatt

K-103/20
Med heimel i plan- og bygningslova (2008) § 12-12  vedtok Sula kommunestyre plandokumenta.  

Plankart er sist revidert 26.03.20, førsegner er sist revidert 26.03.20 og planbekrivelse er revidert 29.04.2020. Desse er no oppdatert i tråd med endeleg vedtak. Tittelfelt er utfylt etter vedtak i kommunestyret.

Dette på vilkår av endring/tillegg i føresegner:

  • Del av 3.1 – Mønehøgde  inntil 5m og  gesimshøgde inntil 3m,
  • Del av 3.1: « utegolv» på inntil 30m2,
  • Nytt punkt 5.1: Før byggeløyve skal det på plass ein heilskapleg VA plan og 
  • Nytt punkt 5.2: Ved revisjon av renovasjonsforskrifta skal det etablerast ei felles renovasjonsordning for hyttefeltet.

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for og  å formalisere eksisterande hytter og å fortett med nye tomtefester i hyttefeltet på fjellet.

Saksdokument

Klage

Eventuell klage skal sendast skriftleg innan 3 veker frå kunngjering – 19.11. til 10.12.2020, til post@sula.kommune.no ev. Sula kommune, postboks 280, 6090  Langevåg. Merk klagen med saksnr. 17/513.

Krav om erstatning

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing, jf. pbl §§ 15-2 og 15-3, må setjast fram innan 3 år etter denne kunngjeringa. Merk kravet med saksnr. 17/513.

Kontakt

Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon 70 19 91 17