Sula kommune

Reguleringsplan for veg og fortau Legane 

P-068/21 Vedtak: Med heimel i plan- og bygningslova (2008) § 12-10 vedtek «Det faste utvalet for plansaker» å  legge reguleringsplan for Veg og fortau Legane, plankart, føresegner og planomtale datert  30.06.2021 ut til offentleg høyring og ettersyn i 6 veker.

Naboar og andre aktuelle partar vert underretta i eige brev.

Plandokument

Høyringsperioden er 16.09.2021 – 28.10.2021.

Dersom du har merknader, kan du sende dei på e-post til post@sula.kommune.no eller pr. brev til Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg innan 28.10.2021

Kontakt

Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon 70 19 91 17