Sula kommune

Tilleggsvarsel - Detaljregulering for Nedre Kipperberget, del av gbnr 10/1 med fleire i Sula kommune

proESS AS Lerstadvegen kunngjer følgande:

 "Jf. plan- og bygningslova, §12-8 gjøres det kjent at det er startet opp privat planarbeid for del av gbnr. 104/1 med flere i Sula kommune. Reguleringsplanen er tidligere varslet med plan-ID 2018000225. 
 
Tilleggsvarslingen skjer med bakgrunn i at Sula kommune ved det faste utvalget for plansaker vedtok at reguleringsplanen også skal omfatte regulering av tilkomstveg frem til kommunal veg. Formålet med planarbeidet har ikke endret seg. 
 
I kommuneplanen sin arealdel 2015 - 2025 er området i hovedsak avsatt til framtidig boligbebyggelse og deler er LNF. Gjeldende arealdisponering i dag er bolig. 
 
Plangrensen kommer frem av kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan komme som følge av innspill til planarbeidet. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur samt å regulere et område rundt et eksisterende naust til naustformål. Planområdet er om lag 13 daa. 
 
Planen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredninger (KU), og er vurdert til ikke å være KUpliktig. Bakgrunnen for dette er at formål er i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 12.01.18 med et supplerende møte 29.11.19. Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i eget brev. Oppstartsmeldingen kan ses på websiden www.proess.no .
 
proESS AS Lerstadvegen 540 6018 Ålesund 
 
Telefon 40 61 46 66 E-post: post@proess.no proess.no __________________________________________________________________________________________ 
 
Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av grunneierne. Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 13.02.2020. "

Vedlegg