Sula kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Fabrikkstøa gnr 92 bnr 32 i Sula kommune

I henhold til plan - og bygningslovens § 12-8 varsles det her om oppstart av detaljregulering av gnr.92 bnr.32 i Sula kommune. Planområdet ligger sør for fiskerihavna og nord for Melbø buda i Holen.

Plangrenser er fastsatt i møte med Sula kommune og avgrensing av planområdet er vist på kartutsnittet ovenfor. Arealet er totalt ca. 600m2. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bebyggelse av rorbuer. 
Berørte parter og naboer varsles i eget brev. 
Innspill eller kommentarer til planarbeidet skal være skriftlig og sendes innen 08. november 2019 til Vidar Myklebust, Veddevegen 93, 6030 Langevåg eller på epost til vidarmyklebust@mimer.no 

Vedlegg:

Klikk for stort bileteLuftfoto over planomrde gnr 92 bnr 32