Sula kommune

Varsling av nye planarbeid - Avløpsanlegg i Sula kommune

For å føre avløpsvann til det planlagte nye felles renseanlegget på Kongshaugstranda i Sula kommune vil det bli etablert et nytt nettverk av avløpsledninger. Det vil også bli nye pumpestasjoner og ventilkummer. Flere steder krever dette at det utarbeides reguleringsplan. Det varsles derfor om oppstart av arbeid med reguleringsplaner tre forskjellige steder. To av desse er i Sula kommune

Oppstart av arbeid med reguleringsplan for Djupvika avløpsanlegg, Sula kommune

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for ny pumpestasjon med adkomstveg, snuplass og landtak for sjøledninger ved Djupvika renseanlegg. Den nye pumpestasjonen skal pumpe avløpsvann mot det nye renseanlegget ved Kongshaugstranda. Vann- og avløpsanlegg samt kjøreveg er aktuelle arealformål. Planområdet omfatter bl.a. gnr/bnr. 87/183, 87/12, 87/248 og nausttomtene i Djupvika. Forslagsstiller er Sula kommune.

Plandokument

Oppstart av arbeid med reguleringsplan for Sunde avløpsanlegg, Sula kommune

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for ny pumpestasjon med snuplass og landtak for sjøledninger. Vann- og avløpsanlegg, kjørevei og friområde er aktuelle arealformål. Planområdet omfatter bl.a. gnr/bnr. 63/29, 63/108 og 69/3 i Sula kommune. Forslagsstiller er Sula kommune.

Plandokument

Felles for alle tre planarbeidene gjelder følgende:

Varsel om oppstart av planarbeid kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan. Planarbeidet er vurdert å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning, jfr. plan- og bygningslovens § 4-2.

Informasjon om planarbeidet er lagt ut på hjemmesiden til Ålesund kommune, www.alesund.kommune.no respektive hjemmesiden til Sula kommune, www.sula.kommune.no.

Informasjon finnes også på Asplan Viak sine nettsider, se www.asplanviak.no/kunngjoringer Ytterligere opplysninger kan fås ved å kontakte Anna Hellstrøm, Asplan Viak AS, på tlf 476 72 792.

Innspill til planarbeidene

Frist for innspill til planarbeidene er 10.04.2023. Innspill sendes til anna.hellstrom@asplanviak.no eller Asplan Viak AS v/ Anna Hellstrøm, Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund.