Vedtekne reguleringsplanar

I møte 15. juni 2023 gjorde Sula kommunestyre vedtak om eigengodkjenning av fleire reguleringsplanar i Sula kommune.

Vedtaka er heimla i plan og bygningslova av 2008 §12-12 og12-14

Eigengodkjende planar

Klage

Vedtak om eigengodkjenning er eit enkeltvedtak som kan klagast på, i henhold til Plan og bygningslova § 1-9.
Klage skal sendast skriftleg til Sula kommune. Fristen for å klage på vedtaket er sett til 17.08.2023.

Krav om innløysing eller erstatning

Krav om innløysing eller erstatning etter plan og bygningslova §§ 15-2 og 15-3, må vere lagt fram for kommunen seinast tre år etter denne kunngjeringa.