Sula kommune

Destinasjon Sulafjellet

Saka om Destinasjon Sulafjellet, og ei eventuell gondolbane frå Devoldfabrikken til Rundehornet, har skapt mykje engasjement. Vi har laga denne nettsida då vi ser at folk har eit stort behov for faktabasert informasjon.
______________________________________________________________________

Områdeplan for Sulafjellet

Med heimel i plan- og bygningslova §12-1 varslast med dette oppstart av områdeplan for Sulafjellet. Framlegg til planprogram vert lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker, jf. plan- og bygningslova §§ 4-1 og 12-9 og vedtak i det faste utvalet for plansaker, 07.09.21

Merknader og innspel til planarbeidet skal sendast i e-post til post@nordplan.no eller i brev til: Nordplan AS, Notenesgt.14, 6002 Ålesund.

Planprogram (PDF, 8 MB)

Merknadsfristen er 25.10.21.

Eventuelle spørsmål kan rettast på e-post til Nordplan AS: sn@nordplan.no
___________________________________________________________________

Sida er under arbeid, vi fyller på med ny informasjon etter kvart som den kjem inn. Vi håper at du finn informasjonen nyttig, og at du finn det du leitar etter, men saknar du noko vil vi gjerne at du melder frå til oss.

Oversikt over det som har skjedd i saka så langt

Kva har skjedd i saka? (Poltiske vedtak)

Her finn du ei kronologisk oversikt over saker som har vore, eller skal opp til politisk behandling

06.05.21 Kommunestyre

Les heile saksframlegget og politisk behandling her

K-036/21 Vedtak:

Sula kommunestyre godkjenner avtale mellom Sula kommune og Flakk Gruppen AS når det gjeld samarbeid om områderegulering av «eit større areal på Sulafjellet og i Langevåg». Jf vedlegg med dok.ID 519662.
Sula kommunestyre vedtek at Flakk Gruppen AS kan starte områderegulering som tar utgangspunkt i trasé for gondolbane «alternativ B», som vist i planområde for samarbeidsavtalen. Jf vedlegg med dok.ID 519862.
Sula kommunestyre føreset at Flakk Gruppen AS går i positiv dialog med berørte parter under arbeidet med områderegulering, med det formål å finne omforente løysingar for desse.
Sula kommunestyre føreset også at orienteringa i brev av 02.03.21 frå Flakk Gruppen AS tilSula kommune, i avsnittet berørte boligar og grunneigarar, skal framleis stå ved lag i detvidare arbeidet.

Opptak av behandlinga i Sula kommunestyre 06. mai

 

24.03.21 Kommunestyret

K-sak 16/21 Reguleringsprosess - Destinasjon Sulafjellet mm.

Under kan du sjå opptak på kommune-TV frå kommunestyret si behandling av saka:

 

03.03.21 Det faste utvalet for plansaker
02.02.21 Det faste utvalet for plansaker

 

Dokumentinnsyn i saka

Dokumenta i saka om Destinasjon Sulafjellet er fordelt på to arkivsaker, her finn du inn- og utgåande dokument til/frå Sula kommune i saka. 

 

Kva er ein reguleringsplan og korleis er prosessen?

Nedanfor finn du litt informasjon om gangen i ein planprosess, korleis ein reguleringsplan blir til, når i prosessen du kan komme med innspel, og kva rettar du har til å klage på eit eventuelt vedtak.

Grafisk illustrasjon av planprosessane